FUEIB Convocatòria d'Ajudes 2018 a la iniciativa Indústria Connectada 4.0 La data límit per presentar sol·licituds és el 28 d'agost

convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de préstecs corresponents a l'any 2018 per la qual s'efectua la convocatòria de concessió de suport financer a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria connectada 4.0 l'any 2018.

Tendran la consideració de despeses finançables els costos de personal; costos d'instrumental i material inventariable; costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents; i despeses generals suplementàries.

Els suports financers convocats tendran la forma de préstecs reemborsables amb les següents característiques:

  • Import màxim del préstec: El 80 per cent del cost finançable dels projectes.
  • Import del préstec: El que resulti de l'aplicació dels percentatges i límits establerts en funció del tipus de projecte i grandària de l'empresa.
  • Termini màxim d'amortització: Deu anys incloent un període de carència de tres anys.
  • Tipus d'interès d'aplicació: El tipus d'interès aplicable serà del 0%.
  • El mètode d'amortització seguirà el següent sistema: Les quotes d'amortització de principal seran anuals i d'igual quantia, i hauran de satisfer-se una vegada finalitzat el termini de manca.
  • El pressupost finançable mínim de les actuacions serà de 100.000 euros.

Podran ser beneficiàries les societats que no formin part del sector públic, que venguin desenvolupant una activitat industrial productiva durant un període de almenys anys contats fins la data de finalització del termini de sol·licitud, i que compleixin amb totes les condicions establertes en l'article 5 de l’Ordre EIC/742/2017, de 28 de juliol, és a dir, les activitats enquadrades en la Secció C - Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

La data límit per presentar sol·licituds és el 28 d’agost del 2018.

Data de publicació: 07/08/2018