FUEIB Un grup de recerca de la UIB ha creat una eina per a identificar i analitzar els factors de risc presents en una obra de construcció Es tracta d'un software innovador dissenyat per a l’avaluació de riscs en obres de construcció

software

La construcció és el sector amb major risc d'accidents laborals, seguit del sector agrari. Segons l'Informe anual d’accidents de treball a Espanya 2015, de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), el sector de la construcció supera en més del doble la mitjana dels altres índexs sectorials.

L'any 2015, l'índex d’incidències en aquest sector es va veure incrementat, respecte de l’any 2015, en un 7,6%, i aquesta situació no pareix que millori, ja que en el període comprès entre juny de 2016 i maig de 2017, s’ha incrementat un 8,6% respecte a juny de 2015 - maig de 2016.

Entre les principals causes d’accidents laborals en la construcció es troben les característiques del lloc d’obra, la mala organització i coordinació, les caigudes, la caiguda d’objectes, el mal ús de la maquinària, etc. Per tot això, hi ha la necessitat que les empreses estableixin una bona planificació de prevenció de riscs laborals i prenguin les mesures necessàries perquè el lloc de treball sigui un lloc segur per als treballadors.

Els grups de recerca Construccions Arquitectòniques i Enginyeria de l’Edificació, Economia de les Organitzacions, Anàlisis de Dades i Salut Laboral de la UIB ofereix un servei d’anàlisi dels factors de risc dels accidents laborals en el sector de la construcció i edificació. Aquesta anàlisi consisteix en la identificació dels riscs presents en l’activitat, la valoració de la seva importància conjunta, la determinació del nivell de risc global en obra, així com la identificació i mesura dels nivells organitzatius i de recursos disponibles en obra i, finalment, la proposta d’un pla de mesures preventives.

Per això, el grup de recerca ha desenvolupat CONSRAT, una eina software innovadora per a l’avaluació de riscs en obres de construcció. Aquesta eina és capaç d’analitzar cada lloc de treball, les seves peculiaritats i les seves característiques, tenint en compte els factors d’organització i informació general, els factors de risc del lloc de treball, i els recursos auxiliars i maquinària existent. Una vegada analitzats tots els factors, classifica els elements en quatre nivells de risc i emet un resultat, on 0 suposa un compliment total de seguretat i 3 significa incompliment o inexistència de mesures de seguretat.

En el desenvolupament d’aquest software hi han treballat el doctor Francesc Josep Forteza Oliver, del Departament de Física, el doctor Albert Sesé, del Departament de Psicologia, i el doctor José María Carretero Gómez, del Departament d’Economia de l’Empresa de la Universitat de les Illes Balears.

L’eina ha estat creada en el marc de la tesis desenvolupada en el programa de doctorat d’Economia, Gestió i Organització (Economics, Management and Organization, DEMO).

Data de publicació: 27/07/2017