Blog d'orientació professional Què has de saber del contracte laboral?

El contracte laboral es defineix com aquell acord entre la persona treballadora i l'empresa/entitat contractant en el qual la primera es compromet a prestar determinats serveis a canvi d'una remuneració. Però, coneixes els diferents models de contracte?

Contracte indefinit

És el model que col·loquialment coneixem per contracte fix. És el model que normalment persegueix la persona treballadora, ja que no hi ha fixat un límit de temps pel que fa a la durada del contracte. Pot ser tant a jornada completa com parcial.

D'aquest model de contracte es deriva el fix discontinu, amb els mateixos drets que els d'un contracte indefinit però al qual poden acollir-se empreses afectades per l’activitat estacional o de temporada, ETT i empreses subcontractades.

Contracte de durada determinada

Es pot formalitzar en dos casos:

  • Per circumstàncies de la producció en aquells sectors que puguin sofrir un increment ocasional o imprevisible de la seva producció. En aquest cas, el contracte no podrà ser de més de 6 mesos (ampliable a 1 any) i no es poden encadenar contractes temporals de més de 18 mesos en un període de 24 mesos en la mateixa empresa. Superat aquest període, s’obliga a l’empresa a formalitzar un contracte indefinit amb la persona treballadora si vol continuar tenint els seus serveis.
  • Per substitució de la persona treballadora, per una baixa temporal o definitiva. En aquest segon cas, el contracte haurà de ser per un màxim de 3 mesos i sempre que el període sigui per resoldre un procés de selecció del lloc que ha quedat vacant.

Contracte formatiu

Solapa l’etapa formativa amb l’activitat laboral retribuïda. És obligatori que el contracte vagi acompanyat d’un pla formatiu dins l’empresa i que el personal que hagi d’impartir la formació sigui personal qualificat per fer-ho.

Pot ser també a temps parcial, i la duració ha de ser com a mínim de 3 mesos i com a màxim de 2 anys (amb possibilitat de pròrroga només en casos determinats).

Cal destacar que aquest contracte no genera indemnització quan acaba.

Contracte de pràctiques professionals

És un model pensat per afavorir la inserció laboral de les persones (principalment, de menys de 30 anys) titulades fa poc temps. Aquests contractes es poden formalitzar dins els 3 anys següents des de la finalització dels estudis. En cas de persones amb alguna discapacitat, aquest període s’amplia fins als 5 anys.

Per formalitzar aquest contracte és un requisit que hi hagi un pla formatiu per a la persona treballadora amb l’assignació d’un tutor/a d’empresa.

La durada del contracte no pot ser inferior als 6 mesos ni superior a 1 any i també destaca, igual que en el model anterior, la manca d’indemnització quan acaba.

Important! Sigui quin sigui el model de contracte, el salari ha de quedar definit quan es formalitza.

Al 2023, el salari mínim interprofessional se situa en els 15.120 euros bruts anuals. Cal recordar que la xifra fixada al contracte no és la quantitat real de doblers que rep la persona treballadora (salari net), sinó que s’hi han d’aplicar les retencions i cotitzacions fiscals següents:

  1. Aportació a la Seguretat Social: doblers que avances per anticipar-te a possibles baixes per malaltia, desocupació o formació professional.
  2. IRPF (impost de la renda de les persones físiques): la part del teu salari que reben les arques de l'Estat per afrontar despeses que afecten tota la ciutadania. Com més doblers guanyes, més pagues.
Informació sobre l'autor