Condicions i normativa de les pràctiques extracurriculars per a estudiants de Grau, Màster Universitari i títols propis de la UIB

 

Les pràctiques extracurriculars d'alumnes de Grau, Màsters Universitaris i títols propis de la UIB queden regulades per la següent normativa:

Les pràctiques extracurriculars en empreses/entitats suposen l’acolliment en una empresa/entitat d’un/a estudiant universitari/ària, per completar pel que fa a la pràctica la formació acadèmica de l’estudiant. La durada global de les pràctiques no pot superar les 650 hores per curs acadèmic, i ha de tenir un mínim de 80 hores. Un estudiant d’una titulació de més d’un any acadèmic pot realitzar pràctiques extracurriculars com a màxim durant tres anys acadèmics, amb un màxim de 1300 hores de pràctiques en total.

L’objectiu de les pràctiques és la formació de l’estudiant universitari/ària, per tant, no hi ha vinculació laboral entre l’empresa/entitat i l’estudiant.

Més informació:

1. L'empresa s'ha de donar d'alta a la web del DOIP.

2. Paral·lelament, si mai no s'ha fet, cal signar un conveni marc de col·laboració de pràctiques externes entre l'empresa/entitat i la UIB. El DOIP prepararà aquest document i l’enviarà a l’empresa perquè es signi pel representant d’aquesta i una vegada signat l’ha de tornar al DOIP perquè procedeixi a gestionar la signatura del vicerector/a corresponent.

Aquest document permetrà poder acollir estudiants en pràctiques extracurriculars, gestionades pel DOIP, així com en la modalitat de pràctiques curriculars, la gestió de les quals es realitzarà a través de la facultat corresponent (el DOIP vos podrà donar assessorament en quant a les persones que gestionen aquestes pràctiques).

Es pot consultar el model de conveni i el llistat de convenis signats en aquesta mateixa pàgina. El conveni marc es signa una sola vegada i s’anirà renovant any rere any si cap de les parts diu el contrari.

3. L'empresa/entitat ha d’enregistrar l'oferta de pràctiques per acollir un/a estudiant amb una antelació aproximada de 20 dies abans de la data prevista per a l’inici de les pràctiques; aquest procediment es fa a través de la secció DOIP Empreses. Una vegada rebuda l'oferta es gestionarà el més aviat possible i a més es publicarà al tauler i es donarà difusió a les xarxes socials pròpies del DOIP, posteriorment l'empresa podrà consultar a la web del DOIP els CV de les persones que estiguin interessades en la oferta.

4. El DOIP demana al/la responsable dels estudis el vist-i-plau acadèmic del pla de pràctiques proposat, requisit imprescindible per donar continuïtat al procés:

 • en el cas dels estudis de Grau: al/a la vicedegà/ana corresponent de la UIB,
 • en el cas dels màsters universitaris: al director/a del màster universitari i al director/a del Centre d'Estudis de Postgrau, 
 • i en els casos dels títols propis: al director/a del títol propi.

5. Una vegada la UIB ha acceptat el pla de pràctiques, el DOIP fa la preselecció dels candidats.

6. El DOIP proporciona els CV dels estudiants interessats en les pràctiques a l'empresa/entitat a través de la secció DOIP Empreses d'aquesta web.

7. L’empresa/entitat es compromet a incloure en el procés de selecció a tots els alumnes interessats i una vegada finalitzat el procés comunicar-lis el resultat.

8. L'empresa/entitat ha d'informar els estudiants sobre el resultat de la selecció, com també ha d'informar el DOIP a través del DOIP Virtual.

9. Des del moment que l’empresa/entitat informa el DOIP del/la candidat/a seleccionat/ada, aquest/a podrà iniciar les pràctiques, com a molt prest, al cap d’una setmana.

10. El DOIP prepararà l’annex/pla de pràctiques acordat, l’enviarà a l’empresa perquè es signi pel tutor nomenat per l’empresa i el propi estudiant; una vegada signat es retornarà al DOIP perquè gestioni la firma del tutor/a assignat per la UIB.

11. Quan tothom hagi signat l’annex/pla de pràctiques (empresa/entitat, estudiant/a i tutor/a de la UIB) l'estudiant/a ja pot començar les pràctiques.

 • Hi poden participar els estudiants de Grau, Màster Universitari o títol propi de la UIB (que tenguin com a mínim 160 hores) i que hagin superat almenys un 50 per cent dels crèdits dels estudis. En el cas dels Màsters universitaris o títols propis de la UIB que tinguin una durada d'un curs acadèmic, les condicions de participació seran les que s'estipulin al pla d'estudis.
 • Tenir un número de la Seguretat Social.
 • Els titulats no poden gaudir d'aquest tipus de pràctiques

El responsable dels estudis en el moment de donar el vist-i-plau de les pràctiques també designarà un/a tutor/a responsable del seguiment de les pràctiques per part de la UIB. Igualment, l'empresa/entitat també assignarà un/a tutor/a de pràctiques a l'empresa que realitzarà el seguiment de les pràctiques.

Les pràctiques es poden realitzar durant el curs acadèmic, segons les dates que indiqui el calendari escolar publicat al FOU de la UIB, o les que prevegi el pla d'estudis en el cas dels títols propis.

La durada de les pràctiques no pot superar les 650 hores per curs acadèmic i com a mínim s'han de realitzar 80 hores. En els casos en què la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat podrà sol·licitar per escrit la pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, l'annex/pla de pràctiques es podrà rescindir per iniciativa de qualsevol de les parts.

El nombre màxim d'hores de pràctiques diàries és de 5. Amb aquesta finalitat es pretén que l'estudiant/a pugui compaginar els estudis amb les pràctiques remunerades. Els dies que els estudiants hagin de fer exàmens a la UIB no hauran de realitzar les pràctiques. L'empresa/entitat es compromet a donar facilitats per establir l'horari dels estudiants. No obstant això, durant els períodes no lectius, l'horari esmentat es pot augmentar fins a un màxim de 7 hores diàries, i hi haurà l'augment d'ajut econòmic corresponent.

La beca -que ha de ser abonada per l'empresa/entitat- depèn del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant/a faci al dia. A les quantitats esmentades a continuació se li han d'aplicar un 2 per cent de retenció d'IRPF, que s'ha de restar a les quantitats brutes, que seran mensuals i que no podran ser inferiors a:

 • 110 euros bruts, si l’estudiant/a realitza una hora diària.
 • 220 euros bruts, si l’estudiant/a realitza dues hores diàries.
 • 330 euros bruts, si l'estudiant/a realitza tres hores diàries.
 • 440 euros bruts, si l'estudiant/a realitza quatre hores diàries.
 • 550 euros bruts, si l'estudiant/a realitza cinc hores diàries.
 • 660 euros bruts, si l'estudiant/a realitza sis hores diàries (només durant els períodes no lectius).
 • 770 euros bruts, si l'estudiant/a realitza set hores diàries (només durant els períodes no lectius).

IMPORTANT! L'empresa abonarà a la Seguretat Social la quota empresarial de cotització corresponent al becari/becària, establerta segons el RD 1493/2011, de 24 d’octubre.

La FUEIB cobrarà per la gestió a l'empresa/entitat la quantitat de 232,20 euros més l'IVA del 21 per cent per estudiant/a en pràctiques incorporat/ada a l'empresa/entitat.

S'aplicarà la tarifa especial de 92,88 euros més IVA en cas de renovacions de beques per canvi de curs acadèmic, per convenis tramitats per spin-offs, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tinguin centre universitari en el seu municipi.