Preguntes freqüents sobre el DOIP

I. Qüestions generals sobre el DOIP

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) és un servei adreçat als estudiants universitaris i a totes aquelles persones que es trobin en procés de recerca de feina i a les empreses per afavorir l'ocupació dels estudiants de les Illes Balears. La FUEIB és agència de col·locació oficial i homologada número 0400000007 del Sistema Nacional d'Ocupació.

Ofereix:

 • Pràctiques extra curriculars per a estudiants de la UIB
 • Ofertes laborals per universitaris i  no universitaris
 • Orientació laboral als usuaris inscrits al DOIP qualificats
 • JOB DAY UIB
 • Càpsules d'èxit professional i altres formacions

Són activitats formatives que l'estudiant realitza de forma voluntària i que, tot i que tenen els mateixos objectius que les pràctiques curriculars, no estan incloses als plans d'estudis. Realitzar aquestes pràctiques implicarà l'abonament d'una ajuda econòmica a l'estudiant per part de l'empresa/entitat; a aquesta quantitat se li aplicarà una retenció en concepte d'IRPF i implicarà l'alta al Règim de la Seguretat Social.

Per poder realitzar aquestes pràctiques, els estudiants han de complir una sèrie de requisits.

 • Estar matriculat/ada a la UIB a la titulació per a la qual s'ofereixen les pràctiques.

 • Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin cursant, excepte en el cas de les titulacions de postgrau d'un sol curs.

 • Tenir un número de la Seguretat Social.

 • Estar registrat/ada al DOIP.

No, en cap cas. Les pràctiques extracurriculars són totalment gratuïtes per als estudiants. 

Les pràctiques extracurriculars no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiant; per aquest motiu s'estableixen unes condicions temporals. La durada no pot superar les 650 hores per curs acadèmic, i com a mínim s'han de realitzar 80 hores. En els casos en què la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat/institució podrà sol·licitar per escrit la pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. Un mateix estudiant pot fer pràctiques com a màxim durant tres cursos acadèmics, amb un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total. 

En casos excepcionals i segons indica el FOU 405, Acord normatiu 11124, del dia 19 de setembre de 2014, es podrà augmentar el nombre d'hores seguint les indicacions establertes en aquest FOU.

El DOIP farà una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, i serà l'empresa/entitat/institució qui finalment faci la selecció definitiva a partir dels seus criteris.

L'empresa/entitat/institució abonarà mensualment a l'estudiant seleccionat la quantitat estipulada a cada lloc de pràctiques en concepte de borsa o ajuda a l'estudi; les quantitats mínimes són les que indica el DOIP i depenen del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci al dia.

Quan els estudiants rebin una quantia econòmica en concepte de borsa o ajuda a l'estudi  els han d'aplicar un 2 per cent de retenció d’IRPF, que s’ha de restar a les quantitats brutes i, a més, és obligatori que l'entitat que abona aquesta ajuda a l'estudiant el doni d'alta al Règim General de la Seguretat Social i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa/entitat/institució es compromet, durant els dies que l'estudiant hagi de fer exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que l'horari de les pràctiques no coincideixi amb l'hora de l’examen o prova d'avaluació. Si l’empresa/entitat/institució ho considera adient, pot concedir dies lliures a l’estudiant per a la preparació dels exàmens, sempre que l’estudiant els recuperi.

A més, durant les pràctiques extracurriculars, l'estudiant pot disposar de 5 hores no recuperables per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal per cada 200 hores de pràctiques, sempre que la pràctica tingui una durada mínima de tres mesos, la qual cosa haurà de comunicar i justificar amb antelació a l'entitat i, si escau, al DOIP.

• Reial decret 592/2014, d'11 de juliol
• Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre
• Normativa de pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, Acord normatiu 11124, de 19 de setembre de 2014).

Es signa un conveni marc de col·laboració entre l'empresa i la UIB, i a partir d'aquí per cada persona que realitzi pràctiques es signarà un pla de pràctiques, aquest és un document en què s'estableixen les condicions de caràcter genèric per a la realització de les pràctiques dels estudiants. No és un contracte, però recollirà les condicions de la beca i les activitats concretes que ha de realitzar l'estudiant durant les seves pràctiques extracurriculars. Estarà signat pel tutor/a de les pràctiques, el tutor/a de l'empresa i l’estudiant.

Sí, a instància de l'estudiant o l'empresa/entitat/institució. Si es tracta d'una rescissió, s'ha de presentar un document escrit que justifiqui els motius. 

Sí. Si l'estudiant aconsegueix unes pràctiques extracurriculars en una empresa que no hagi estat oferta pel DOIP i que li interessin i s'ajustin a la seva àrea d'interès, es poden tramitar igualment, sempre que hi hagi el vistiplau acadèmic.

En aquest cas, perquè puguin ser tramitades, és imprescindible que l'estudiant estigui registrat al DOIP, l'empresa/entitat/institució ha de publicar la beca al DOIP Virtual-Empreses, i el DOIP l'ha de publicar a la seva web. Així mateix, és imprescindible que l’empresa/entitat/institució hagi signat prèviament el conveni de pràctiques amb la UIB.

Sí. Aquestes pràctiques poden ser objecte de reconeixement per les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació, de conformitat amb el que estableix l'article 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB, i d'acord amb el que disposen els corresponents plans d'estudis en el procediment establert reglamentàriament per la Universitat.

En qualsevol cas, el DOIP no intervé en el procés de reconeixement i s'ha de gestionar amb cada facultat.

L'alumne/a que cursi la pràctica tindrà un tutor d'empresa amb coneixements necessaris per fer una tutela efectiva, que emetrà un informe d'aprofitament i tutela de l'alumne a l'empresa, i un tutor acadèmic designat per la facultat o escola de la UIB a qui correspongui la titulació sol·licitada per part de l'empresa/entitat/institució.

A més, per a les qüestions de caire administratiu, podeu comptar amb el suport del DOIP.

Sí. El DOIP depèn de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i aquesta entitat és agència de col·locació oficial i homologada. Al nostre tauler d'ofertes, a més de les pràctiques, s'hi troben ofertes de feina per a titulats universitaris i per a estudiants que vulguin complementar la seva vida acadèmica amb el món professional.

II. Preguntes freqüents de les persones candidates universitàries i no universitàries

Una vegada has accedit al DOIP, a l'apartat estudiants heu d'anar al botó Accés a usuaris de la UIB. Aquest botó et redireccionarà a l’accés a través d’UIBdigital i hauràs d’accedir amb l’usuari i clau d’accés d’ UIBdigital

Una vegada hagis accedit et recomanem que complimentis totes les dades corresponents al teu CV per tal de que estigui el més complimentat possible abans que enviïs la teva candidatura.

Una vegada has accedit al DOIP, a l'apartat altres perfils demandants d'ocupació heu d’anar al botó Accés a usuaris de la UIB. Aquest botó et redireccionarà a l’accés a través d’ UIBdigital i hauràs d’accedir amb l’usuari i clau d’accés d’ UIBdigital. Si no recordes les teves credencials d’UIBdigital ens pots escriure un correu a doip@fueib.org i t’hem facilitarem unes de noves.

Una vegada hagis accedit et recomanem que complimentis totes les dades corresponents al teu CV per tal de que estigui el més complimentat possible abans que enviïs la teva candidatura.

Una vegada has accedit al DOIP, a l'apartat altres perfils demandants d'ocupació, has d’escriure la vostra adreça electrònica i la vostra contrasenya per accedir, i si encara no estau donats d’alta heu d’anar a l’enllaç: Encara no estàs registrat? I fer el registre.

Una vegada hagis accedit et recomanem que complimentis totes les dades corresponents al teu CV per tal de que estigui el més complimentat possible abans que enviïs la teva candidatura.

Una vegada has accedit al DOIP, a l'apartat altres perfils demandants d'ocupació has d’escriure la teva adreça electrònica i la vostra contrasenya per accedir, i si encara no estau donats d’alta heu d’anar a l’enllaç: Encara no estàs registrat? I fer el registre.

Una vegada hagis accedit et recomanem que complimentis totes les dades corresponents al teu CV per tal de que estigui el més complimentat possible abans que enviïs la teva candidatura.

Una vegada t'hagis donat d'alta com a usuari del DOIP, serà el moment d'emplenar el currículum. Has de tenir en compte que tota la informació referida a les dades personals i/o curriculars ha de ser verídica i correspondre a la teva persona, i que actualment t'has de trobar en situació de recerca o millora real de feina i que pots acreditar tota la informació, si cal. Donant-te d'alta al DOIP ens autoritzes per utilitzar totes aquestes dades en la recerca de feina, com també per donar-les a empreses/entitats que ho sol·licitin per ocupar un determinat lloc de treball i/o pràctiques.

Una vegada hagis accedit a la interfície del DOIP veuràs una pàgina de Benvinguda, on en primera plana veuràs les ofertes que s'han publicat més recentment, a la capçalera a la dreta veuràs que tens tres retxes devora de la campana de notificacions, si entres veuràs vàries opcions, has d'anar a "El meu CV" , quan entris, veuràs que tens diferents apartats que pots editar afegint tota la informació que necessitis.

Una vegada complimentada tota la informació també tens la possibilitat de pujar diferents documents que poden ser d’interès per les empreses/entitats, un CV propi, una carta de presentació, altres...

A la dreta tens l’opció Veure CV, aquí podràs comprovar com les empreses veuen el teu CV.

Nota important: si ets o has estat alumne/a o titulat/ada de la UIB, comprovaràs que a l'apartat Dades acadèmiques surt la informació dels estudis que has realitzat a la UIB. 

Una vegada hagis emplenat el teu currículum al DOIP, hi podràs accedir en qualsevol moment i actualitzar-lo. De totes maneres, per aconseguir tenir un currículum constantment actualitzat, a efectes de l'ús que en farem des del DOIP, en cas que no accedeixis al DOIP durant un període de sis mesos el teu CV quedarà desactivat, fins que tornis a accedir, que s'activarà automàticament.

Per actualitzar el currículum has d'accedir a l’interfície del DOIP, una vegada hagis entrat, hauràs d’anar a les tres retxes situades a dalt a la dreta de la pantalla de benvinguda, aquí hauràs de seleccionar "El meu CV", en funció de la informació que vulguis actualitzar/modificar, aniràs a un apartat o un altre.

Per editar la informació cal que facis clic damunt el llapis (perquè et permeti editar) i ja podràs fer tots els canvis que necessitis afegir, modificar o llevar, no oblidis desar els canvis perquè es guardin.

En cas que et vulguis donar de baixa del servei t’hauràs de posar en contacte amb nosaltres a doip@fueib.org.

El currículum que donis d'alta al DOIP serveix perquè el DOIP el tingui en compte en els processos de selecció de les ofertes de treball i de pràctiques que gestiona.

A part, tu el tindràs a la teva disposició per emprar-lo en qualsevol moment en el teu procés de recerca de feina; per exemple, podràs imprimir-lo i enviar-lo per correu electrònic a les empreses que t'interessin.

En aquest cas, pots pujar un CV propi perquè les empreses el puguin veure.

Una vegada hagis accedit a la interfície del DOIP veuràs una pàgina de Benvinguda, on en primera plana veuràs les ofertes que s'han publicat més recentment, a la capçalera a la dreta veuràs que tens tres retxes devora de la campana de notificacions, si entres veuràs vàries opcions, has d'anar a "El meu CV" , quan entris, has d’anar a l’apartat documentació adjunta, tria  l’opció CV, i et donarà l’opció per triar l’arxiu i pujar-lo a la plataforma. Veuràs que també tens l’opció de pujar altres documents que consideris.

Una vegada el teu currículum estigui donat d'alta al DOIP, passarà a formar part de la base de dades, i aquest el tindrà en compte en els processos de selecció de les ofertes de treball i pràctiques que gestiona.

Si el teu currículum ha estat seleccionat pel DOIP per participar en el procés de selecció per a una oferta de treball o de pràctiques, rebràs una notificació amb les condicions de l'oferta.

Si confirmes el teu interès al DOIP, aquest enviarà el teu currículum (juntament amb els dels altres interessats) a l'empresa/entitat que hagi formulat l'oferta de treball o de pràctiques. Serà aquesta la que posteriorment es posi en contacte amb tu per citar-te a participar al procés de selecció.

III. Preguntes freqüents de les empreses i entitats

Qualsevol persona física o jurídica que cerqui candidats/es de perfil universitari o no universitari per cobrir llocs de treball o de pràctiques. 

La FUEIB cobrarà per la gestió, a l'empresa/entitat la quantitat de 232,20 euros més l'IVA, per estudiant en pràctiques incorporat/ada a l'empresa/entitat.

S'aplicarà la tarifa especial de 92,88 euros més IVA en cas de renovacions de beques per canvi de curs acadèmic, per convenis tramitats per spin-offs, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tenguin centre universitari al seu municipi.

Les empreses/entitats que us vulgueu donar d'alta per poder enregistrar ofertes laborals i de pràctiques a través del  DOIP heu d'emplenar les dades que se us indiquin a través del formulari d'alta.

Una vegada el DOIP hagi rebut les vostres dades, validarà l'alta i a partir d’aquí ja podreu accedir a l’interfície del DOIP, a través del vostre usuari (e-mail) i clau d’accés. Com funciona l'aplicació del DOIP? 

El DOIP té una aplicació informàtica de gestió que s'encarrega del funcionament integral del DOIP: gestió de currículums, gestió d'ofertes laborals i de pràctiques en empreses/entitats, etc. Es tracta d'un sistema molt àgil i senzill per introduir les dades de les ofertes per Internet i fer el seguiment de tot el procés. Per enregistrar ofertes laborals i de pràctiques al DOIP heu de donar d'alta la vostra empresa o entitat i a vosaltres mateixos com a gestor/a d’ofertes.

 

Són aquelles persones autoritzades per gestionar ofertes laborals i/o de pràctiques.

Una vegada l'empresa estigui donada d'alta al DOIP, qualsevol persona vinculada a l'empresa es podrà donar d'alta com a gestora anant a l’opció Encara no estàs registrat?, en el moment que es registri i es vinculi a l’empresa/entitat, es notificarà al contacte principal de dita empresa de la seva alta. Els contactes principals de les empreses veuran totes les ofertes laborals i de pràctiques que es publiquin, mentre que les els contactes no principals únicament podràs veure i gestionar les seves. 

Quan accediu al DOIP amb les vostres credencials, e-mail i contrasenya, a la pantalla de benvinguda tindreu aquestes quatre opcions:

 • Ofertes de pràctiques
 • Ofertes de treball
 • Nova oferta de pràctiques
 • Nova oferta de feina

Heu de triar l'opció nova oferta de feina, trobareu un formulari que haureu de complimentar per tal de crear l'oferta laboral on haureu de definir les dades generals de l’oferta, característiques i condicions que s’ofereixen i la descripció del lloc. A continuació s’han de definir els requisits imprescindibles de titulació, idiomes, experiència i d’altres. I per últim els requisits que són valorables.

Una vegada definida l’oferta s’ha d’enviar  al DOIP per a la seva revisió i publicació.

Important: els currículums que obtindreu del DOIP compliran els requisits que hàgiu indicat a l'oferta, per tant, és important que definiu tots els requisits.

Una vegada revisades pel DOIP totes les ofertes seran publicades al Tauler d'ofertes de la pàgina web del DOIP durant un màxim de dos mesos, si no és que ens indiqueu un altre termini.

Accedint al DOIP amb els vostres credencials podreu veure, de cada oferta, els currículums dels/de les candidats/es que tinguin el perfil sol·licitat, que consultin el Tauler d'ofertes i que estiguin interessats/des en l'oferta, perquè els citeu per participar en el procés de selecció.

En cas que l'oferta estigui adreçada a perfils qualificats es farà també  una preselecció de candidats de la base de dades del DOIP per tal de fer difusió de la vostra oferta entre les persones que s'ajustin al perfil.

Quan accediu al DOIP amb les vostres credencials, e-mail i contrasenya, a la pantalla de benvinguda tindreu aquestes quatre opcions:

 • Ofertes de pràctiques
 • Ofertes de treball
 • Nova oferta de pràctiques
 • Nova oferta de feina

Heu de triar l'opció nova oferta de pràctiques, trobareu un formulari que haureu de complimentar per tal de crear l'oferta de pràctiques on haureu de definir les dades generals, característiques i condicions que s’ofereixen i la descripció del lloc de pràctiques on explicareu les tasques a realitzar per part dels estudiants, a continuació s’han de definir les titulacions a les que van adreçades les pràctiques i tots aquells requisits que es considerin imprescindibles. I per últim es definiran els requisits que són valorables.

Una vegada registrada l’oferta de pràctiques cal que pitgeu el botó d’enviar  al DOIP per a la seva revisió.

Tot seguit el DOIP rebrà la vostra oferta que revisarà i enviarà als caps d’estudis dels estudis que hagueu indicat per a la ratificació de l’adequació de la pràctica a la titulació.

Una vegada ratificada es publicarà al tauler públic del DOIP i es realitzarà la preselecció de candidats/es que compleixin els requisits imprescindibles. 

Important: els currículums que obtindreu del DOIP compliran els requisits que hàgiu indicat a l'oferta de pràctiques, per tant, és important que definiu tots els requisits. 

Accedint a l'aplicació del DOIP amb les vostres credencials podreu veure de cada oferta els currículums dels universitaris que tinguin el perfil sol·licitat i que estiguin interessats en la pràctica, perquè els citeu per participar en el procés de selecció.

 

Sí, anant a les opcions Ofertes de pràctiques o Oferta de treball podeu fer un seguiment de totes les ofertes que heu enviat al DOIP, i conèixer-ne l'estat.

OFERTA LABORAL

Les ofertes laborals estan classificades per:

 • Pendents: són aquelles que heu enregistrat i que ja s'han enviat al DOIP però que encara no s'han revisat ni validat.
 • Publicades: són aquelles que el DOIP ja ha revisat, i que ja s'han publicat en el tauler d’ofertes públic, en aquest estat es poden inscriure les persones interessades i l’empresa pot consultar el seu CV per tal de realitzar el procés de selecció.
 • Tancada empresa: són aquelles ofertes que l’empresa tanca sense que figuri un candidat/ata seleccionat/ada
 • Tancada adjudicada: són aquelles ofertes que l’empresa tanca amb un candidat/ata seleccionat/ada
 • Tancada sense adjudicar: són aquelles ofertes que el DOIP tanca quan no hi ha un candidat/ata seleccionat/ada

OFERTA DE PRÀCTIQUES 

Les ofertes de pràctiques estan classificades en:

 • Pendents: són aquelles que heu enregistrat i que ja s'han enviat al DOIP però que aquest encara no ha revisat, o pot ser que sí estiguin revisades però manquen les ratificacions dels estudis per part dels caps d’estudis dels estudis als quals s’adrecen les pràctiques, sense la seva ratificació no es poden gestionar.
 • Publicada: són aquelles que el DOIP ja ha revisat, i ja te alguna ratificació d’estudis per part del cap d’estudis en el cas de pràctiques i que s’han publicat en el tauler d’ofertes públic, en aquest estat es poden inscriure les persones interessades i l’empresa pot consultar el CV de les persones interessades i realitzar el procés de selecció.
 • Tancada empresa: són aquelles ofertes de pràctiques que l’empresa tanca sense que figuri un candidat/ata seleccionat/ada
 • Tancada adjudicada: són aquelles ofertes de pràctiques que l’empresa tanca amb un candidat/ata seleccionat/ada
 • Tancada sense adjudicar: són aquelles ofertes que el DOIP tanca quan no hi ha un candidat/ata seleccionat/ada

IMPORTANT: És imprescindible enregistrar el seguiment de l'oferta per comunicar al DOIP el nom de la persona seleccionada. Una vegada enregistrat el seguiment, el DOIP redactarà el conveni entre la vostra empresa/entitat i la UIB per tal que la persona seleccionada pugui iniciar les pràctiques.

Una vegada hagi finalitzat el procés de selecció i hàgiu enregistrat la informació i els resultats a l'interfície, anau al candidat/a i enregistrau,  al botó de més opcions, si ha estat desestimat/ada o seleccionat/ada, una vegada entregistrat, podeu tancar l'oferta, també al botó de més opcions que surt al final de la pantalla triant l'opció tancar oferta, a partir d'aquest moment l'oferta quedarà tancada.