Preguntes freqüents sobre el DOIP

I. Qüestions generals sobre el DOIP

El Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és un servei adreçat als estudiants universitaris i a les empreses per afavorir l'ocupació dels estudiants de les Illes Balears. La FUEIB és l'agència de col·locació oficial i homologada número 0400000007 del Sistema Nacional d'Ocupació.

Gestiona les ofertes de practiques extracurriculars, unes beques al marge dels plans estudis oficials de grau, a més d'ofertes laborals. També assessora als usuaris inscrits respecte a la recerca de feina, oposicions, etc.

Són activitats formatives que l'estudiant realitza de forma voluntària i que, tot i que tenen els mateixos objectius que les pràctiques curriculars, no estan incloses als plans d'estudis. Realitzar aquestes pràctiques implicarà l'abonament d'una ajuda econòmica a l'estudiant; aquesta quantitat se li aplicarà una retenció en concepte d'IRPF i implicarà l'alta al Règim de la Seguretat Social.

Per poder realitzar aquestes pràctiques, els estudiants han de complir una sèrie de requisits.

Les pràctiques extracurriculars estan permeses, tant en modalitat de pràctiques presencials com telepràctiques.

Les empreses amb un ERTO no podran acollir a estudiants en pràctiques extracurriculars, excepte si aquest està lligat a una part específica de l'empresa no relacionada amb la pràctica a desenvolupar.

En aquest últim cas, l'empresa haurà de garantir la tutela efectiva de l'estudiant d'acord amb el projecte formatiu.

 • Estar matriculat a la UIB a la titulació per a la qual s'ofereixen les pràctiques.
 • Haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que estiguin cursant, excepte en el cas de les titulacions de postgrau d'un sol curs.
 • Tenir un número de la Seguretat Social.
 • Estar registrat al DOIP.

No, en cap cas. Les pràctiques extracurriculars són totalment gratuïtes per als estudiants. 

Les pràctiques extracurriculars no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiant; per aquest motiu s'estableixen unes condicions temporals. La durada no pot superar les 650 hores per curs acadèmic, i com a mínim s'han de realitzar 80 hores. En els casos en què la durada sigui inferior a 650 hores, l'empresa/entitat/institució podrà sol·licitar per escrit la pròrroga del conveni fins a arribar al màxim permès. Un mateix estudiant pot fer pràctiques com a màxim durant tres cursos acadèmics, amb un màxim de 1.300 hores de pràctiques en total. 

En casos excepcionals i segons indica el FOU 405, Acord normatiu 11124, del dia 19 de setembre de 2014, es podrà augmentar el nombre d'hores seguint les indicacions establertes en aquest FOU.

El DOIP farà una preselecció dels candidats en funció del perfil requerit, i serà l'empresa/entitat/institució qui finalment faci la selecció definitiva a partir dels seus criteris.

L'empresa/entitat/institució abonarà mensualment a l'estudiant seleccionat la quantitat estipulada a cada lloc de pràctiques en concepte de borsa o ajuda a l'estudi; les quantitats mínimes són les que indica el DOIP i depenen del nombre d'hores de pràctiques que l'estudiant faci al dia.

Quan els estudiants rebin una quantia econòmica en concepte de borsa o ajuda a l'estudi  els han d'aplicar un 2 per cent de retenció d’IRPF, que s’ha de restar a les quantitats brutes i, a més, és obligatori que l'entitat que abona aquesta ajuda a l'estudiant eldoni d'alta al Règim General de la Seguretat Social i faci les cotitzacions corresponents durant el període de pràctiques, d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa/entitat/institució es compromet, durant els dies que l'estudiant hagi de fer exàmens oficials dels seus estudis, a donar-li el dia lliure complet, encara que l'horari de les pràctiques no coincideixi amb l'hora de l’examen o prova d'avaluació. Si l’empresa/entitat/institució ho considera adient, pot concedir dies lliures a l’estudiant per a la preparació dels exàmens, sempre que l’estudiant els recuperi.

A més, durant les pràctiques extracurriculars, l'estudiant pot disposar de 5 hores no recuperables per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal per cada 200 hores de pràctiques, sempre que la pràctica tingui una durada mínima de tres mesos, la qual cosa haurà de comunicar i justificar amb antelació a l'entitat i, si escau, al DOIP.

• Reial decret 592/2014, d'11 de juliol
• Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre
• Normativa de pràctiques de la UIB (FOU núm. 405, Acord normatiu 11124, de 19 de setembre de 2014).

Mitjançant conveni de pràctiques. És un document en què s'estableixen, si escau, les condicions de caràcter genèric per a la realització de les pràctiques dels estudiants. No és un contracte, però recollirà les condicions de la beca i les activitats concretes que ha de realitzar l'estudiant durant les seves pràctiques extracurriculars. Estarà signat pel tutor de les pràctiques, el tutor de l'empresa i el becari.

Sí, a instància de l'estudiant o l'empresa/entitat/institució. Si es tracta d'una rescissió, s'ha de presentar un document escrit que justifiqui els motius. 

Sí. Si l'estudiant aconsegueix unes pràctiques extracurriculars en una empresa que no hagi estat oferta pel DOIP i que li interessin i s'ajustin a la seva àrea d'interès, es poden tramitar igualment, sempre que hi hagi el vistiplau acadèmic.

En aquest cas, perquè puguin ser tramitades, és imprescindible que l'estudiant estigui registrat al DOIP Virtual Estudiants, l'empresa/entitat/institució ha de publicar la beca al DOIP Virtual-Empreses, i el DOIP l'ha de publicar a la seva web. Així mateix, és imprescindible que l’empresa/entitat/institució hagi signat prèviament el conveni de pràctiques amb la UIB.

Sí. Aquestes pràctiques poden ser objecte de reconeixement per les comissions de reconeixement i transferència de crèdits de cada titulació, de conformitat amb el que estableix l'article 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB, i d'acord amb el que disposen els corresponents plans d'estudis en el procediment establert reglamentàriament per la Universitat.

L'alumne que cursi la pràctica tindrà un tutor d'empresa amb coneixements necessaris per fer una tutela efectiva, que emetrà un informe d'aprofitament i tutela de l'alumne a l'empresa, i un tutor acadèmic designat per la facultat o escola de la UIB a qui correspongui la titulació sol·licitada per part de l'empresa/entitat/institució.

A més, per a les qüestions de caire administratiu, podeu comptar amb el suport del DOIP.

Sí. El DOIP depèn de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i aquesta entitat és agència de col·locació oficial i homologada. Al nostre tauler d'ofertes, a més de les pràctiques, s'hi troben ofertes de feina per a titulats universitaris i per a estudiants que vulguin complementar la seva vida acadèmica amb el món professional.

II. Preguntes freqüents dels universitaris

Una vegada has accedit al DOIP, essent usuari de UIBdigital, has de seleccionar l'opció Creació de nou usuari per a persones amb nom d'usuari a UIBdigital.

En el cas d'estudiants de la UIB:

 1. Per donar-te d'alta com a usuari del DOIP cal que introdueixis el teu nom d'usuari, la clau d'accés que empres per entrar a UIBdigital, la teva adreça de correu electrònic i el teu telèfon. Si la teva clau d'accés ha caducat o l'has oblidat, l'has de demanar en persona a la secretaria de la facultat o escola de la UIB on curses els estudis.
 2. L'aplicació t'informarà que has creat una sol·licitud per donar-te d'alta al DOIP i que rebràs al teu correu electrònic un missatge amb indicacions de les passes que has de seguir per confirmar el procés d'alta.
 3. Tens deu dies per consultar el missatge i confirmar el teu procés d'alta. Si, passat aquest temps, no ho has fet, hauràs de reiniciar el procés d'alta com a usuari del DOIP.
 4. Al missatge hi haurà un vincle, on has de fer un clic. Aquest vincle et durà a una pantalla que t'informarà que el teu perfil d'usuari s'ha creat correctament.
 5. A partir d'aquest moment podràs entrar a indicar totes les dades del teu currículum a través del botó Accés al DOIP.

En cas de ser PAS/PDI:

 1. Per donar-te d'alta com a usuari del DOIP cal que introdueixis el teu nom d'usuari, la clau d'accés que empres per entrar a UIBdigital, la teva adreça de correu electrònic i el teu telèfon. Si la teva clau d'accés ha caducat o l'has oblidada, l'has de demanar en persona a la secretaria de la facultat o escola de la UIB on curses els estudis.
 2. L'aplicació t'informarà que has creat una sol·licitud per donar-te d'alta al DOIP i que ha pogut comprovar que a la UIB no curses estudis.

Per poder continuar el procés d'alta has de cursar actualment o haver finalitzat estudis universitaris en una altra universitat, en aquest cas has de fer arribar al DOIP la documentació següent:

 • Fotocòpia del títol de la carrera o del resguard d'haver-lo demanat (si ets titulat/ada).
 • Fotocòpia de l'ingrés de la matrícula.

Pots fer arribar aquesta còpia del resguard de la manera següent:

 • En mà o per correu postal al DOIP-Departament d'Orientació i Inserció Professional, edifici de les instal·lacions esportives, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.
 • Per correu electrònic: <doip@fueub.org>.
 • Per fax: 971 259516

Fins que el DOIP no hagi rebut aquesta documentació no podràs continuar el procés d'alta i inserir les dades del teu currículum. Tens deu dies per fer arribar aquesta documentació. Si, passat aquest temps, no ho has fet, hauràs de tornar a iniciar el procés d'alta com a usuari del DOIP. Una vegada el DOIP hagi rebut la documentació, rebràs un missatge electrònic que t'informarà que per confirmar l'alta com a usuari del DOIP has de fer clic al vincle que apareixerà al missatge. Aquest vincle et durà a una pantalla que t'informarà que el teu perfil d'usuari s'ha creat correctament. A partir d'aquest moment podràs entrar a indicar totes les dades del teu currículum a través del botó Accés al DOIP.

Una vegada has accedit al DOIP, si no ets usuari de UIBdigital has de seleccionar Creació de nou usuari per a persones sense usuari a UIBdigital.

Per donar-te d'alta com a usuari del DOIP cal que introdueixis la informació que es demana

 1. Cal que emplenis tots els camps que es demanen i, una vegada ho hagis fet, pitgis el botó Crea compte.
 2. L'aplicació t'informarà que has creat una sol·licitud per donar-te d'alta al DOIP Virtual i que per continuar el procés d'alta cal que facis arribar al DOIP la documentació següent:

En el cas de titulats de la UIB:

 • Fotocòpia del DNI o NIE.

En el cas d'estudiants o titulats d'altres universitats:

 • Fotocòpia del DNI o NIE.
 • Fotocòpia de l'ingrés de la matrícula (si ets estudiant).
 • Fotocòpia del títol o del resguard de la carrera (si ets titulat/ada).
 • Foto de carnet.

Pots fer arribar aquesta documentació de la manera següent:

 • En mà o per correu postal al DOIP-Departament d'Orientació i Inserció Professional, edifici de les instal·lacions esportives, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma.
 • Per correu electrònic: <doip@fueib.org>.
 • Per fax: 971 259516.

Fins que el DOIP no hagi rebut aquesta documentació no podràs continuar el procés d'alta i inserir les dades del teu currículum. Tens deu dies per fer arribar aquesta documentació. Si, passat aquest temps, no ho has fet, hauràs de tornar a iniciar el procés d'alta com a usuari del DOIP. Una vegada el DOIP hagi rebut la documentació, rebràs un missatge electrònic que t'informarà que per confirmar l'alta com a usuari del DOIP has de fer clic al vincle que apareixerà al missatge. Aquest vincle et durà a una pantalla que t'informarà que el teu perfil d'usuari s'ha creat correctament. A partir d'aquest moment podràs entrar a indicar totes les dades del teu currículum a través del botó Accés al DOIP.

Una vegada t'hagis donat d'alta com a usuari del DOIP, serà el moment d'emplenar el currículum. Has de tenir en compte que tota la informació referida a les dades personals i/o curriculars ha de ser verídica i correspondre a la teva persona, i que actualment t'has de trobar en situació de recerca o millora real de feina i que pots acreditar tota la informació, si cal. Donant-te d'alta al DOIP ens autoritzes per utilitzar totes aquestes dades en la recerca de feina, com també per donar-les a empreses/entitats que ho sol·licitin per ocupar un determinat lloc de treball i/o pràctiques.

Has d'emplenar el currículum amb el botó Accés al DOIP, i l'aplicació et demanarà el NIF o NIE i la teva paraula clau. A continuació ja apareixerà la pantalla on hauràs d'anar emplenant totes les dades del currículum. En aquesta pantalla hi ha les pestanyes següents:

 • Dades del candidat/la candidata: aquí has d'emplenar els diferents camps que es demanen. Si en alguna ocasió ja has estat inscrit/a al DOIP, és possible que alguns camps (adreça, telèfon...) ja estiguin emplenats; així i tot, si aquestes dades no són les actuals, les podràs modificar pitjant el botó Modifica dades.
 • Mèrits: aquí és on podràs donar d'alta cada un dels mèrits del teu currículum (estudis de secundària, estudis universitaris de grau, estudis universitaris de postgrau, estudis de doctorat, formació complementària, estades a l'estranger, investigacions/informes/dictàmens/projectes..., ponències/comunicacions a congressos, publicacions, experiència professional, idiomes, coneixements d'informàtics, dades d'interès i altres coneixements).

El procediment per donar d'alta els diferents mèrits del teu currículum és el següent:

 • A la pantalla hi ha una casella amb una llista amb tots els mèrits que pots incloure al currículum. Es tracta de seleccionar el primer dels mèrits que t'interessa donar d'alta al currículum i després pitjar el botó Afegeix nou mèrit.
 • A la pantalla que apareixerà a continuació has d'emplenar els diferents camps per detallar tota la informació sobre el mèrit que estàs donant d'alta. Una vegada has emplenat els camps, si vols que la informació que hi consta es guardi, has de pitjar el botó Guarda mèrit; si no vols que es guardi, has de pitjar el botó Torna.
 • Per donar d'alta un altre mèrit has de tornar a fer el mateix que abans, és a dir, seleccionar d'entre la llista el següent que vols donar d'alta al currículum i després pitjar el botó Afegeix nou mèrit.
 • Veuràs com a mesura que vas donant d'alta mèrits aquests van apareixent a la pantalla principal dels mèrits. Vora el nom de cada mèrit hi ha un botó que diu Detall on, si fas un clic, et surten tots els camps emplenats que fan referència a aquest mèrit.

Nota important: si ets o has estat alumne/a o titulat/ada de la UIB, comprovaràs que el mèrit que fa referència als estudis universitaris de grau ja està emplenat amb la informació del teu expedient acadèmic que la UIB ha proporcionat al DOIP.

La informació que hi figuri no la podràs esborrar, excepte en el supòsit que els estudis no els estiguis cursant actualment i que, del total de crèdits o assignatures, no n'arribis a superar el 75 per cent.

Una vegada hagis emplenat el teu currículum al DOIP, hi podràs accedir en qualsevol moment i actualitzar-lo. De totes maneres, per aconseguir tenir un currículum constantment actualitzat, a efectes de l'ús que en farem des del DOIP, cada sis mesos el DOIP t'informarà per correu electrònic que hi hauràs d'accedir i, si cal, l'hauràs de modificar; si no hi accedeixes, el currículum quedarà desactivat fins que hi tornis a accedir.

Per actualitzar el currículum has d'anar al botó Accés al DOIP, posar el NIF i la teva paraula clau, i tot seguit s'obrirà la pantalla amb les dues pestanyes Dades del candidat/la candidata i Mèrits. En funció de la informació que vulguis actualitzar/modificar, aniràs a una pestanya o una altra.

 • Si el que vols és actualitzar/modificar alguna dada de l'apartat Dades del candidat/la candidata, simplement fas els canvis, i si vols que es guardin, has de pitjar el botó Modifica dades.
 • Si el que vols és actualitzar/modificar alguna dada de l'apartat Mèrits, has de pitjar el botó Detall del mèrit en qüestió i fer els canvis pertinents, després, si vols que es guardin, has de pitjar el botó Guarda mèrit; si no els vols guardar, pitja el botó Torna.
 • Si el que vols és donar-te de baixa del servei, has de posar-te en contacte amb el DOIP.

El currículum que donis d'alta al DOIP serveix perquè el DOIP el tingui en compte en els processos de selecció de les ofertes de treball i de pràctiques que gestiona.

A part, tu el tindràs a la teva disposició per emprar-lo en qualsevol moment en el teu procés de recerca de feina; per exemple, podràs imprimir-lo i enviar-lo per correu electrònic a les empreses que t'interessin.

Una vegada el teu currículum estigui donat d'alta al DOIP, passarà a formar part de la base de dades, i aquest el tindrà en compte en els processos de selecció de les ofertes de treball i pràctiques que gestiona.

Si el teu currículum ha estat seleccionat pel DOIP per participar en el procés de selecció per a una oferta de treball o de pràctiques, rebràs un missatge per correu electrònic amb les condicions de l'oferta (si tens mòbil, també rebràs un SMS avisant-te que rebràs el missatge electrònic).

Si confirmes el teu interès al DOIP, aquest enviarà el teu currículum (juntament amb els dels altres interessats) a l'empresa/entitat que hagi formulat l'oferta de treball o de pràctiques. Serà aquesta la que posteriorment es posi en contacte amb tu per citar-te a participar al procés de selecció

III. Preguntes freqüents de les empreses i entitats

Qualsevol persona física o jurídica que cerqui candidats de perfil universitari per cobrir llocs de treball o de pràctiques. 

La FUEIB cobrarà per la gestió, a l'empresa/entitat la quantitat de 200 euros més l'IVA, per estudiant en pràctiques incorporat/ada a l'empresa/entitat.

S'aplicarà la tarifa especial de 75 euros més IVA en cas de renovacions de beques per canvi de curs acadèmic, per convenis tramitats per spin-offs, empreses amb càtedres UIB-FUEIB i ajuntaments que tenguin centre universitari al seu municipi.

Les empreses/entitats que us vulgueu donar d'alta per poder enregistrar ofertes laborals i de pràctiques a través de l'aplicació DOIP heu d'emplenar les dades que se us indiquin a través del formulari que trobareu a la web.

Una vegada el DOIP hagi rebut les vostres dades, es posarà en contacte per correu electrònic amb l'empresa per confirmar les dades i proporcionar el nom d'usuari/ària i la clau d'accés al/a la gestor/a d'ofertes per poder accedir a l'aplicació DOIP.

El DOIP té una aplicació informàtica de gestió que s'encarrega del funcionament integral del DOIP: gestió de currículums, gestió d'ofertes laborals i de pràctiques en empreses/entitats, etc. Es tracta d'un sistema molt àgil i senzill per introduir les dades de les ofertes per Internet i fer el seguiment de tot el procés. Per enregistrar ofertes laborals i de pràctiques al DOIP heu de donar d'alta la vostra empresa o entitat i a les persones autoritzades per a gestionar-les, els gestors d'ofertes.

Són aquelles persones autoritzades per l'empresa/entitat per gestionar ofertes laborals i/o de pràctiques. Una vegada l'empresa estigui donada d'alta al DOIP  i hi hagi un/a gestor/a d'ofertes donat/ada d'alta, es poden donar d'alta més gestors d'ofertes anant a l'opció Gestors d'ofertes del menú de l'aplicació del DOIP. Cada persona de l'empresa que hagi de gestionar ofertes necessita el seu propi nom d'usuari/ària i clau d'accés, aquests no es poden compartir, són d'ús personal i intransferible, per tant, cal que cada persona es doni d'alta com a gestor/a d'ofertes.

A la pantalla de l'aplicació DOIP us apareixerà el següent:

 • Usuaris actius: els noms dels gestors d'ofertes que ja estan donats d'alta i tenen accés a l'aplicació DOIP.
 • Usuaris pendents de validar: s'ha fet la sol·licitud però no s'ha validat, és a dir, no s'ha clicat damunt l'enllaç que us hem enviat per correu electrònic.
 • Alta de gestor/a: per donar d'alta un/a altre/a gestor/a d'ofertes.

Una vegada l'empresa i el/la gestor/a d'ofertes estiguin donats d'alta al DOIP i el/la gestor/a d'ofertes disposi d'un nom d'usuari/ària i clau d'accés per accedir al DOIP, podrà enregistrar ofertes laborals o de pràctiques. Al menú de l'esquerra trobareu, entre d'altres, dues opcions: Ofertes de pràctiques i Ofertes laborals.

Si triau l'opció Oferta laboral, trobareu una pantalla amb un botó que diu 'Nova oferta', pitjau-hi damunt i es crearà un formulari que haureu d'emplenar amb les dades generals de l'oferta. Quan hàgiu emplenat totes les dades generals de l'oferta que se sol·liciten, cal que pitgeu el botó 'Crea oferta'. En aquest moment us apareixerà davall el títol 'Dades generals' de l'oferta la referència de l'oferta; aquest número serà el que identificarà la vostra oferta.

A continuació se us obrirà una pantalla on haureu d'indicar les dades d'interès de l'oferta. De cada un dels mèrits que hi figuren heu de seleccionar un dels valors de la llista que trobareu. Quan hàgiu emplenat totes les dades d'interès de l'oferta cal que pitgeu el botó 'Guarda canvis'. Després se us obrirà una pantalla on haureu d'indicar els requisits de l'oferta. En aquest apartat heu d'afegir tots els requisits que es requereixen per a aquest lloc de treball. De cada requisit haureu de definir les característiques del mèrit.

Important: els currículums que obtindreu del DOIP compliran els requisits que hàgiu indicat a l'oferta, per tant, és important que definiu tots els requisits.

Una vegada hàgiu indicat les dades generals, les dades d'interès i els requisits de l'oferta, cal que pitgeu el botó 'Envia sol·licitud'. Tot seguit el DOIP rebrà la vostra oferta i procedirà a fer-ne la revisió i l'anàlisi. Totes les ofertes seran publicades al Tauler d'ofertes de la pàgina web del DOIP durant un mes, si no és que ens indiqueu un altre termini. Accedint al DOIP Virtual amb els vostres nom d'usuari i clau d'accés podreu veure, de cada oferta, els currículums dels universitaris que tinguin el perfil sol·licitat, que consultin el Tauler d'ofertes i que estiguin interessats en l'oferta, perquè els citeu per participar en el procés de selecció.

Si l'oferta laboral és de qualitat, és a dir, ofereix categoria professional i remuneració ajustada al nivell d'estudis que se sol"liciten i, a més, el contracte té una durada mínima de sis mesos, el DOIP realitzarà també una preselecció de candidats de la seva base de dades, per ampliar així les possibilitats de trobar candidats per al lloc de treball que oferiu.

Una vegada l'empresa i el/la gestor/a d'ofertes estiguin donats d'alta al DOIP i el/la gestor/a d'ofertes disposi d'un nom d'usuari/ària i clau d'accés per accedir al DOIP Virtual, podrà enregistrar ofertes laborals o de pràctiques. Al menú de l'esquerra trobareu, entre d'altres, dues opcions: Ofertes de pràctiques i Ofertes laborals.

Si triau l'opció Oferta de pràctiques, trobareu una pantalla amb un botó que diu 'Nova oferta', pitjau-hi damunt i es crearà un formulari que haureu d'emplenar amb les dades generals de l'oferta. Quan hàgiu emplenat totes les dades generals de l'oferta que se sol·liciten, cal que pitgeu el botó 'Crea oferta'. En aquest moment us apareixerà davall el títol Dades generals de l'oferta la referència de l'oferta; aquest número serà el que identificarà la vostra oferta.

A continuació se us obrirà una pantalla on haureu d'indicar les dades d'interès de l'oferta. De cada un dels mèrits que hi figuren heu de seleccionar un dels valors de la llista que trobareu. Quan hàgiu emplenat totes les dades d'interès de l'oferta, cal que pitgeu el botó 'Guarda canvis'. Després se us obrirà una pantalla on haureu d'indicar els requisits de l'oferta. En aquest apartat heu d'afegir tots els requisits que es requereixen per a aquestes pràctiques. De cada requisit haureu de definir les característiques del mèrit.

Important: els currículums que obtindreu del DOIP compliran els requisits que hàgiu indicat a l'oferta, per tant, és important que definiu tots els requisits.

Una vegada hàgiu indicat les dades generals, les dades d'interès i els requisits de l'oferta, cal que pitgeu el botó 'Envia sol·licitud'. Tot seguit el DOIP rebrà la vostra oferta i procedirà a fer-ne la revisió i l'anàlisi. Seguidament el DOIP rebrà la vostra oferta i iniciarà els tràmits per fer-ne la gestió. Totes les ofertes seran publicades al Tauler d'ofertes de la pàgina web del DOIP.

Accedint a l'aplicació del DOIP amb els vostres nom d'usuari i clau d'accés podreu veure de cada oferta els currículums dels universitaris que tinguin el perfil sol·licitat i que estiguin interessats en la pràctica, perquè els citeu per participar en el procés de selecció.

Sí, anant a les opcions Oferta laboral o Oferta de pràctiques podem fer un seguiment de totes les ofertes que heu enviat al DOIP i conèixer-ne l'estat.

OFERTA LABORAL

Les ofertes estan classificades per:

 • Ofertes pendents d'enviar al DOIP: són aquelles que estau enregistrant i que encara no heu enviat al DOIP.
 • Ofertes en tràmit sense candidats interessats: són aquelles que ja s'han enviat al DOIP però que aquest encara no ha revisat ni validat i, per tant, no s'ha iniciat el procés de selecció de candidats.
 • Ofertes en tràmit: són aquelles que ja heu enviat al DOIP i estan en tràmit.De cada una de les ofertes que estam gestionant podeu veure els noms dels candidats que us hem enviat i enregistrar la informació i els resultats del procés de selecció a través del botó 'Enregistra seguiment'. Una vegada hagi finalitzat el procés de selecció i vulgueu tancar l'oferta, heu de pitjar el botó 'Tanca seguiment'.
 • Ofertes tancades: són aquelles el procés de selecció de les quals ja ha finalitzat i per a les quals heu pitjat el botó Tanca seguiment.

OFERTA DE PRÀCTIQUES

Les ofertes de pràctiques estan classificades per:

 • Ofertes pendents d'enviar al DOIP: són aquelles que estau enregistrant i que encara no heu enviat al DOIP. Fins que no les hagiu enviades al DOIP hi podreu anar enregistrant les dades que vulgueu i fent les modificacions pertinents
 • Ofertes en tràmit sense candidats interessats: són aquelles que ja s'han enviat al DOIP però que aquest encara no ha revisat ni validat i, per tant, no s'ha iniciat el procés de selecció de candidats.
 • Ofertes en tràmit: són aquelles que ja heu enviat al DOIP i estan en tràmit. De cada una de les ofertes que estam gestionant podeu veure els noms dels candidats que us hem enviat i enregistrar-ne la informació i els resultats del procés de selecció a través del botó 'Enregistra seguiment'. Una vegada hagi finalitzat el procés de selecció i vulgueu tancar l'oferta, heu de pitjar el botó 'Tanca seguiment'.
 • Ofertes tancades: són aquelles el procés de selecció de les quals ja ha finalitzat i per a les quals heu pitjat el botóTanca seguiment.

IMPORTANT: És imprescindible enregistrar el seguiment de l'oferta per comunicar al DOIP el nom del/de la candidat/a seleccionat/ada. Una vegada enregistrat el seguiment, el DOIP redactarà el conveni entre la vostra empresa/entitat i la UIB per tal que el/la candidat/a seleccionat/ada pugui iniciar les pràctiques.

Una vegada hagi finalitzat el procés de selecció i hàgiu enregistrat la informació i els resultats del procés de selecció a través del botó 'Enregistra seguiment', podeu tancar l'oferta pitjant el botó 'Tanca seguiment', a partir d'aquest moment l'oferta quedarà tancada.