Blog d'orientació professional Accés a l’administració pública

Sovint trobarem convocatòries d'oposicions que tenen com a objectiu seleccionar una relació d'aspirants per confeccionar una llista a fi d'ocupar places de forma temporal per cobrir vacants o fer substitucions.

Es du a terme un procés de selecció i es crea una llista per ordre de puntuació entre les persones que s'hi presenten. A mesura que l'administració necessita gent, va cridant els membres de la llista o borsa. Aquest nomenament és interí o provisional. Es tracta de les borses d'interins

El personal funcionari interí ocupa una plaça de forma temporal o provisional; és a dir, a diferència dels qui ho són de carrera, que tenen la plaça en propietat (són personal fix), un/a funcionari/ària interí/ina té un nomenament temporal. Sovint la selecció de personal interí a l'administració es fa creant borses de treball temporal.

Tipus de processos selectius en una oposició

Hi ha tres tipus de processos selectius:

 • Oposició

En aquests processos s'han de fer una o més proves de caràcter eliminatori, que poden ser teòriques o pràctiques.

Les proves poden ser:

  • Test. Es tracta d'un llistat de preguntes amb diferents respostes possibles on se n'ha de triar la correcta. De vegades, les preguntes que es responen de forma incorrecta resten a la puntuació final.
  • Preguntes de desenvolupament. Són preguntes obertes relacionades amb el temari.
  • Casos pràctics. En aquestes proves es plantegen situacions que es viuran en el futur lloc de treball i que s'han de resoldre de forma òptima.
  • Prova pràctica. Aquesta prova serveix per avaluar competències i coneixements d'una àrea en concret; per exemple, la informàtica.
  • Proves físiques. Es fan sobretot en les oposicions per a cossos especials: policia, bomber, agents forestals, etc.
  • Entrevistes personals. Aquestes proves s'utilitzen per determinar el perfil psicològic de l'aspirant i poder-lo conèixer més a fons.
  • Psicotècnics. Són diferents proves que exploren aptituds, personalitat, competències, etc. a través d'un test, proves manipuladores o preguntes obertes.
  • Reconeixement mèdic.
  • Prova d'idiomes.
 • Concurs

En aquest procés es tenen en compte els mèrits del candidat. En la convocatòria del concurs apareix una baremació on s'indiquen els mèrits que es poden presentar i els punts atorgats per cada mèrit que es presenta. A la majoria d'oposicions es valoren els mèrits següents:

  • Experiència en les funcions relacionades amb la plaça convocada.
  • Formació acadèmica, és a dir, títols acadèmics oficials (batxillerat, grau universitari, màsters…).
  • Formació no acadèmica: cursos de formació o haver assistit a jornades, seminaris o tallers relacionats amb les funcions de la plaça convocada.
  • A les Illes Balears també es valora el nivell de català superior a l'exigit per ocupar la plaça convocada.
 • Concurs-oposició

És una combinació entre els dos processos que s'han explicat amb anterioritat. Es té en compte la prova o proves que es fan i també els mèrits dels candidats. El pes específic, l'ordre i el caràcter de cada prova o mèrit dependrà de cada administració.

Tota la informació relativa al desenvolupament de l'oposició es publica a la web de cada administració. Un vegada que ha acabat el procés selectiu, el tribunal ha de publicar les puntuacions totals de les persones que han superat l'oposició en relació amb el nombre de places convocades. Les persones que aconsegueixen més puntuació en el procés selectiu són les que aconseguiran la plaça.

Al DOIP col·laboram amb l'entitat Palmajove de l'Ajuntament de Palma, que ofereix un servei d'assessorament gratuït en matèria d'oposicions. Aquestes assessories es fan per videoconferència i tenen una durada d'una hora, més o manco. No dubtis a demanar una cita ara.