Blog d'orientació professional No confonguis les pràctiques amb els contractes en pràctiques!

Coneixes la diferència entre un conveni de pràctiques i un contracte en pràctiques? Són el mateix les pràctiques curriculars i les extracurriculars?

Tots aquests termes s'empren, erròniament i molt sovint, com a sinònims, però hi ha grans diferències entre uns i altres, que t'explicarem a continuació.

Centrem-nos primer en els tres termes més importants: contracte en pràctiques, conveni de pràctiques extracurriculars i conveni de pràctiques curriculars.

Per començar, cal dividir aquests tres conceptes en dues categories diferents: per una banda, els contractes en pràctiques, en què la relació és laboral i que, com el seu nom indica, s’engloben dins la categoria de contracte laboral, i els convenis de pràctiques, ja siguin curriculars o extracurriculars, que tenen una naturalesa formativa i, per tant, la relació existent no és mai laboral. Això suposa que els contractes en pràctiques requereixen que la persona contractada ja sigui titulada de fa menys de cinc anys, mentre que per fer les pràctiques curriculars o extracurriculars és necessari ser estudiant universitari.

D’aquest gran tret diferenciador que acabam de parlar es desprèn, per tant, una altra característica: el règim de cotització a la Seguretat Social. En el cas dels contractes en pràctiques l’alta a la Seguretat Social es fa en el règim general i en el cas de les pràctiques externes l’alta a la Seguretat Social, quan escau, es fa en règim d’estudiant en pràctiques. A més, els contractes en pràctiques tenen una durada mínima de sis mesos i màxima de dos anys i una remuneració mínima: el 60 per cent el primer any i el 75 per cent el segon any (segons conveni col·lectiu).

Una vegada establertes les diferències entre els contractes en pràctiques i els convenis de pràctiques, us demanareu, i les pràctiques curriculars i les extracurriculars no són iguals?

Ara, doncs, desgranarem les diferències

La principal diferència entre aquests dos tipus de pràctiques és que les curriculars són una assignatura més dins els plans d’estudis i, per tant, són gestionades per cada una de les facultats, mentre que les pràctiques extracurriculars són voluntàries i, en el cas de la UIB, les tramita el DOIP. Per tant, per poder fer les pràctiques curriculars cal que estiguis matriculat a l’assignatura de pràctiques externes, però per fer les pràctiques extracurriculars és necessari que estiguis matriculat a la UIB i, en el cas dels graus, que tinguis un 50 per cent dels crèdits aprovats. Cal tenir en compte que en algunes ocasions hi ha plans d’estudis que permeten el reconeixement de pràctiques extracurriculars com a pràctiques curriculars.

Un altra diferència entre aquests dos tipus de pràctiques és l’ajut econòmic que perceben els estudiants. Per les pràctiques curriculars no és obligatori que l’empresa retribueixi l’estudiant, mentre que en les pràctiques extracurriculars de la UIB sí que és obligatori que les empreses donin als estudiants una ajuda a l’estudi. A més, hi ha establerts uns mínims en funció de les hores diàries que facin.

Recordau que abans hem dit que les pràctiques cotitzaven a la Seguretat Social en règim d’estudiant en pràctiques? Idò aquesta cotització, ara per ara, només es dona quan les pràctiques són remunerades; si no ho són, no hi ha cotització a la Seguretat Social.

I la durada de les pràctiques curriculars i extracurriculars és la mateixa? No, les pràctiques curriculars tenen la durada que estableixi el pla d’estudis en cada cas. Per a les pràctiques extracurriculars de grau la durada mínima és de 80 hores i la màxima de 650 hores per curs acadèmic i cada estudiant pot fer un màxim de 1.300 hores en tres cursos acadèmics.

Per tant, com hem vist al llarg d’aquest article, les diferències entre contracte en pràctiques, pràctiques curriculars i pràctiques extracurriculars són moltes i és important tenir els tres termes clars per saber de què ens parlen en cada moment.

A continuació et deixam un quadre resum (actualitzat fins a data de febrer de 2022) amb la informació més rellevant de què hem parlat. 

Aspectes clau

No obstant això, si tens més preguntes sobre aquest tema, ens pots demanar una cita d'orientació i t'ajudarem amb els teus dubtes.

Informació sobre l'autor