Normativa

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears regeix la seva actuació d'acord amb la següent normativa:

de Fundacions

de Transparència

de Contractes del Sector Públic

General de Subvencions

de l'Impost sobre el Valor Afegit

sobre el règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels seus incentius fiscals

del Pla General de Comptabilitat