Transparència (FUEIB)

Des de 1996 la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP treballa per fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació.

La FUEIB és una institució amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Entre les principals accions que realitza, destaquen les tasques per apropar el món universitari al món laboral, la promoció de l'oferta universitària a través de l'articulació de cursos de postgrau i d'especialització i la seva resolució en matèria d'innovació tecnològica, transferència de resultats d'investigació i creació d'empreses de base tecnològica.

Per tal de dur a terme aquestes activitats, la FUEIB compta amb els serveis següents:

Aquest portal, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a l'activitat de la Fundació i establir les obligacions de bon govern.

En aquesta plataforma es podrà accedir a la informació institucional, la referida a l'organització i planificació de la Fundació Universitat-Empresa, així com el contingut econòmic.