Pla d'Igualtat

igualtat

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) ha aprovat el primer Pla d'Igualtat de la seva història. Aquesta estratègia restarà vigent fins al 10 de gener de 2026.

Aquesta fita, que va començar amb un procés participatiu iniciat a mitjans de 2021, pretén demostrar el ferm compromís de la FUEIB amb la garantia del principi d'igualtat real i efectiva entre homes i dones en el treball, evitant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i aconseguir així la igualtat real dins l'organització i, per extensió, al conjunt de la societat.

El Pla d'Igualtat recull els objectius i mesures a implementar en l'organització després de l'elaboració d'un diagnòstic de situació que plasma la posició de les dones i els homes dins de l'organització detectant la presència de situacions de desigualtat o discriminació que requereixin l'adopció d'accions per a eliminar-les o corregir-les.

Així mateix, s'estableix la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de l'organització aplicant-lo en l'accés i selecció a l'organització; la classificació professional; les modalitats de contractació i jornada laboral; l'antiguitat; la promoció; la formació; les condicions de treball; la conciliació de la vida familiar, laboral i personal; la retribució i la política salarial; la salut laboral des de la perspectiva de gènere; i en la prevenció de l'assetjament sexual i moral per raó de sexe en l'àmbit laboral.

L'aprovació d'aquesta nova eina laboral s'ha dut a terme en compliment de la normativa establerta a la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i al Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat. També, s'ha elaborat el Protocol de prevenció d'assetjament en l'entorn laboral per definir les pautes que permetin identificar i actuar enfront d'una situació d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe, amb l'única finalitat de prevenir i erradicar qualsevol classe d'assetjament laboral dins l'organització.

Per complir amb el nostre compromís de transparència, aquesta documentació està a disposició de qualsevol persona interessada.