Òrgans de Govern

Patronat de la FUEIB

D'acord amb estatuts de la FUEIB, el Patronat és l'òrgan suprem de govern, administració i representació de la Fundació, al qual correspon de complir els fins fundacionals, administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne el rendiment i la utilitat.

El Patronat està format per membres nats; els membres elegits pel Consell de Govern de la UIB; els membres elegits pel Consell Social; i els membres elegits pel Patronat.

Són els següents:

 

Membres nats (art 11.2. a, estatuts FUEIB):

 • Dr. Jaume Carot Giner. President. Rector de la Universitat de les Illes Balears
 • Sr. Antonio Bennasar Arbós. Vicepresident. President del Consell Social de la UIB
 • Dra. Lorenza Carrasco Martorell. Vicerectora d'Innovació I Transformació Digital
 • Sra. Maria Consolación Hernàndez Guerra. Gerenta de la UIB

Cinc professors de la UIB, elegits pel Consell de Govern de la Universitat (art. 11.2.b, estatuts FUEIB):

 • Dr. Carles Mulet Forteza
 • Dr. Víctor Homar Santaner
 • Dra. Antonia Mas Pichaco
 • Dra. María Del Pilar Roca Salom
 • Dr. José María Carretero Gómez

Elegits pel Consell Social de la UIB (art. 11.2.c, estatuts FUEIB):

 • Sr. Jaume Orfila Timoner (Pendent d'acceptació)
 • Sr. Rafael Roig Grimalt  (Pendent d'acceptació)
 • Sr. Joan Manel Mulet Juan 
 • Sr. Bernat Bonnin Pons-Estel
 • Sr. Antoni Xavier Morey Garau (Pendent d'acceptació)
 • Sra. Carmen Planas Palou

Altres Administracions de les quals la FUEIB és mitjà propi: Administració de la CAIB i CIM (art. 11.2.d estatuts FUEIB):

 • Sr. Sebastián Massanet Massanet. Director general d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors (Pendent d'acceptació)
 • Sra. Sandra Morell Cuart. Directora Insular de Coordinació de la Conselleria de Presidència del CIM

Elegits pel Patronat (art. 11.2.e, estatuts FUEIB):

 • Dr. Adrià Muntaner Mas
 • Dra. Carmen Touza Garma
 • Dr. Miquel A. Roca Bennasar
 • Dr. Pere Palou Sampol
organigrama cat