Estatuts i fins fundacionals

L'objecte i la finalitat de la Fundació és fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de l'educació, la recerca, la innovació, la cultura i l'esport en tots els aspectes de la vida econòmica i social, que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanentment es relacionen amb la Universitat i viuen, entenent que són activitats fonamentals de la formació integral de la persona.

En particular, les activitats han de contribuir a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i les empreses i institucions del seu entorn econòmic, social i geogràfic, a afavorir la cooperació en els diferents departaments de la Universitat ia fomentar la transferència de coneixement i tecnologia entre la Universitat i la societat.

Per dur a terme aquestes activitats, la Fundació té com a objectius:

  • Recaptar fons, fins i tot recorrent a el finançament extern, i utilitzar-los en la promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.
  • Proposar programes d'estudi, investigació o docència que vagi dirigida a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la realitat socioeconòmica i de la societat en general. Propiciar amb aquesta finalitat mecanismes de participació de les empreses en el disseny i seguiment dels programes de formació tant per el que fa als que ja cal potenciar, així mateix, la formació continuada, el reciclatge tecnològic i la promoció de la recerca en les empreses.
  • Subvencionar programes d'estudi, investigació o docència.
  • Col·laborar en la creació, l'establiment, la construcció i la gestió d'instal·lacions i centres destinats a la docència, la recerca o l'ajuda a la investigació i, en general, en totes les activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
  • Potenciar les sinergies en l'ús social d'instal·lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la Fundació, especialment pensat a facilitar l'accés a l'esport de col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres.
  • Potenciar les transferències de tecnologia de la Universitat mitjançant l'assessorament, l'estímul i eventual participació en empreses per a la utilització, la difusió i la comercialització d'aquesta tecnologia.
  • Promoure, fomentar, coordinar i desenvolupar tasques, treballs, assessorament, investigacions i altres activitats de qualsevol naturalesa en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament de les nacions, els estats i els països tercers, així com participar.
  • Promoure la pràctica de l'activitat física i de l'esport entre la comunitat universitària.
  • Donar suport a l'Administració Pública en les tasques de coordinació, seguiment, control i avaluació de polítiques públiques, programes i projectes, així com a tota classe d'operacions dutes a terme amb la participació de fons públics, entre d'altres, i sense caràcter limitatiu, accions formatives, serveis d'orientació i inserció professional, congressos i altres en relació amb les finalitats de la Fundació.