OTRI La FUEIB serà considerada mitjà propi de la comunitat autònoma Aquesta consideració permetrà que el Govern encarregui a la Fundació tasques de transferència del coneixement i suport a la innovació

b4.png

El Govern de les Illes Balears ha acordat atorgar la conformitat prèvia perquè la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) pugui dur a terme les actuacions necessàries per ser considerada un ens propi de l'administració autonòmica.

La FUEIB, com a fundació cultural de caràcter permanent, té com a objectiu fomentar, promoure i desenvolupar activitats centrades en la promoció de la transferència del coneixement i la innovació; dur a terme activitats destinades al foment de la cultura, l'educació i la investigació, i impulsar el desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears.

Al Consell de Govern del GOIB, es va acordar que la FUEIB, considerada fundació del sector públic, té interès suficient per ser considerada mitjà propi i dur a terme, per encomana de gestió directa del Govern, totes les tasques de transferència de coneixement, organització d'estudis propis universitaris i impulsar la realització d’activitats de suport a la innovació, entre d’altres. La regulació dels encàrrecs de l’Administració pública als seus mitjans propis es veu regulada per la Llei de contractes del sector públic (LCSP).

La consideració del FUEIB com a mitjà propi de l’administració autonòmica té l’aval jurídic de l’Advocacia de les Illes Balears, la qual va emetre un informe jurídic favorable el mes de juny per considerar-la com a part de l’estructura del Govern autonòmic.

La FUEIB ja treballa en l’adaptació dels seus estatuts per poder ser considerada mitjà propi de l’administració autonòmica, com ja ho és de la UIB.

A més, una vegada que el Govern de les Illes Balears verifiqui que la Fundació té els mitjans personals i materials apropiats per fer els encàrrecs de conformitat amb l’objecte social, haurà de fixar el règim de tarifes que ha d’abonar a la FUEIB per a l’execució dels encàrrecs encomanats d’acord amb el cost efectiu del servei. Tots els encàrrecs formalitzats entre el GOIB i la FUEIB seran publicats al perfil del contractant de la comunitat autònoma.

Data de publicació: 25/03/2021