Convocatòria de foment a la innovació i la transferència

Aquesta actuació es fa en el marc del programa de foment a la innovació i la transferència de resultats d'investigació de la UIB, gestionat per la FUEIB.

L'objectiu és finançar activitats per impulsar la transferència de resultats d’investigació i coneixements generats pel PDI de la UIB a fi de divulgar els seus resultats, serveis i tecnologies a les empreses i a la societat en general; establir contactes amb empreses i entitats per a la transferència de resultats de recerca, la participació en projectes conjunts, o la signatura d’acords de col·laboració.

Informació destacada

Consulteu, a continuació, més informació sobre la convocatòria:

Les activitats que es poden finançar són les següents: 

 • Assistència a esdeveniments dirigits a la transferència de resultats de recerca: fires, fòrums, trobades de transferència tecnològica (brokerage events), etc.
 • Organització de jornades i seminaris de transferència de coneixement.
 • Elaboració de material promocional relacionat amb els anteriors.
 • Altres accions alineades amb els objectius de la convocatòria.

En cap cas no es finançarà l'assistència a congressos científics.

El pressupost total destinat a aquesta actuació és de 3.000 euros.

L'import màxim per ajut serà de 1.500 euros, quantitat que es mantindrà sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.

El procediment de concessió d'ajudes per sufragar les despeses associades al projecte serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de les sol·licituds en funció dels criteris de valoració referits en aquest document.

En particular, les ajudes podran destinar-se als conceptes següents:

 • Despeses d’assistència a esdeveniments: inscripció, viatge i allotjament.
 • Despeses d’organització d’esdeveniments: ponents, espais, cafè, etc.
 • Despeses d’elaboració de material promocional: fulletons, pàgina web, marxandatge, etc.

En cap cas no es finançaran honoraris de PDI o PAS de la UIB.

L’IVA dels imports anteriors no està inclòs.

Cada projecte s'avaluarà de manera individual, tenint en compte:

 • En el cas d'assistència a esdeveniments, es valorarà la participació activa a l'esdeveniment (p. e. presentació d'un prototipus, presentació d’una patent, etc.).
 • En el cas d’organització d’esdeveniments, es valorarà que hi participin empreses.
 • En el cas d’altres accions adreçades a fomentar la transferència, es valorarà l’alineació amb els objectius de la convocatòria.
 • La data de recepció de la proposta.

Les sol·licituds s’avaluaran a mesura que es rebin i els ajuts s’adjudicaran fins que s’exhaureixi el pressupost destinat a la convocatòria.

Pot participar en aquesta convocatòria personal investigador vinculat estatutàriament o contractualment amb la UIB.

Cada investigador pot sol·licitar un màxim d'un ajut cada any, i pel cas d'actuacions amb múltiples investigadors (p. e. unitats d'innovació), només es pot sol·licitar un ajut per tipus d'actuació.

Cada sol·licitant haurà de presentar el formulari de sol·licitud amb la següent informació:

 • Resum de l'activitat a desenvolupar, especificant les dates d'inici i fi.
 • Pressupost.
 • Si escau, altres ajuts econòmics sol·licitats -públics o privats.

La comissió de valoració podrà requerir posteriorment, per a cada sol·licitud, la informació addicional que estimi oportuna.

El programa estarà obert permanentment i fins a l’exhauriment del pressupost.

Es poden demanar ajudes per activitats que es realitzin a partir de l'1 de maig.

Podeu resoldre els dubtes o fer consultes al telèfon 971 25 24 60 o escrivint a otri@fueib.org

La comissió, formada per la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital (o qui delegui), el director de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (o qui delegui) i la directora de l'Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) (o qui delegui), avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà en un termini de quinze dies des de la data de presentació de les sol·licituds.

La gestió econòmica d'aquest ajut és competència de la FUEIB.

S' haurà de presentar a la FUEIB un breu resum de les actuacions realitzades i les fites aconseguides en el termini d'un mes a partir de la data de finalització de les activitats. La no presentació d'aquesta memòria justificativa podrà suposar la denegació de sol·licituds posteriors.

En cas d’haver-hi superàvit, aquest retornarà automàticament a la FUEIB.

L'adjudicació d'un ajut, tant si se n'ha abonat l'import com si no, podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la sol·licitud es varen ocultar o falsejar dades, fet que pot comportar la denegació de sol·licituds posteriors.

Documentació

Tramitació

Persona sol·licitant

Adjuntar annex de sol·licitud