OTRI Convocatòria de contractes postdoctorals de la CAIB Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals de la CAIB)

writing-1149962 1920

Es convoquen nou ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. La durada dels ajuts serà de dos anys.

Aquesta convocatòria inclou tres programes i, per a cadascun, es preveu una dotació destinada a cadascun dels contractes que es formalitzin en el marc d'aquesta convocatòria:

  • Programa Margalida Comas per a joves investigadors: dotació de 33.000 € per any 
  • Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors: dotació de 38.000 € per any. 
  • Programa Felip Bauçà per a investigadors en empreses: dotació de 38.000 € per any. 

Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser: 

  • Centres públics de R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres de R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l’Administració general de l’Estat o que en depenen i els centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.
  • Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S’hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.
  • Empreses privades de R+D: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D.

Termini de la convocatòria: 26 de maig de 2017

Data de publicació: 11/05/2017