Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Segon període de preinscripció

1.     Preinscripció: 3 d'agost al 5 de setembre de 2023. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/COFPDE i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2.     Publicació de la llista provisional d'alumnat admès: 8 de setembre

3.     Període d'al·legacions: 11 setembre

4.     Publicació de la relació definitiva de persones admeses: 13 de setembre

5.     Formalització de matrícula: 13 al 15 de setembre

En el cas de  què durant el període de matriculació les persones admeses no presentin la documentació i/o no facin el pagament corresponent quedaran excloses per la realització del curs i es donarà plaça a les persones de la llista d'espera.

Primer període de preinscripció

1.     Preinscripció: 26 de juny - 14 juliol de 2023. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/COFPDE i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2.     Publicació de la llista provisional d'alumnat admès: 18 de juliol

3.     Període d'al·legacions: 19 de juliol - 21 de juliol

4.     Publicació de la relació definitiva de persones admeses: 25 de juliol

5.     Formalització de matrícula: 26 de juliol – 2 d’agost

En el cas de  què durant el període de matriculació les persones admeses no presentin la documentació i/o no facin el pagament corresponent quedaran excloses per la realització del curs i es donarà plaça a les persones de la llista d'espera.

Criteris objectius Declaració responsable COFPDE 2023/24

Acreditació llengua estrangera

A efectes d'acreditar el nivell B1 de llengua estrangera, s'ha de considerar vàlida la certificació del nivell B1 o superior de les escoles oficials d'idiomes, així com els certificats recollits en el llistat de certificats reconeguts per l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), vigents entre la inscripció i la certificació del COFPDE.

Important revisar acuradament les condicions establertes en el llistat d'ACLES essent que una de les condicions que estableix és: 

"Para aquellos certificados que reflejan el nivel concreto de cada destreza, se reconoce como nivel del certificado el mínimo obtenido en cualquiera de las destrezas, con independència del nivel global que figure en el documento"

Essent així, per poder obtenir el nivell B1 i sigui vàlid és imprescindible que totes les destreses reflexin aquest nivell o superior. 

Acreditació llengua catalana per la selecció

Per l'acreditació de nivell de català exigit per a l'exercici de la docència al cos de professors tècnics de formació professional, es consideren vàlides:

-  Els certificats recollits en l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

-  Resolució de l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat segons l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost).

- Resolució d’atorgament de l’equivalència del nivell de la Direcció General de Política Lingüística.

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent