Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Certificat

Superat el curs, els alumnes obtindran el "Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent" que serà expedit per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, habilitarà per a la docència i tindrà validesa en tot el territori nacional.

Per poder obtenir el COFPDE s'haurà d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Dita acreditació serà exigida per a l'expedició del Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent. 

A efectes d'acreditar el nivell B1 de llengua estrangera, s'ha de considerar vàlida la certificació del nivell B1 o superior de les escoles oficials d'idiomes, així com els certificats recollits en el llistat de certificats reconeguts per l'Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), vigents entre la inscripció i la certificació del COFPDE.

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent