Preus i finançament

Modalitats de pagament

Des de la Fundació Universitat-Empresa volem oferir facilitats de pagament i bonificacions per a les persones que es matriculen a qualsevol dels cursos, màsters o postgraus d'UIBTalent.  

Hi ha dues modalitats de pagament de les matrícules:

  • Targeta de crèdit en línia: es podrà pagar en el moment de formalitzar la matrícula des de la mateixa aplicació.
  • Ingrés bancari. En el moment de formalitzar la matrícula, podreu imprimir un document bancari amb codi de barres per anar a fer l'ingrés en alguna de les entitats que es relacionen a continuació: La Caixa, Bankia, Banca March i Banco Sabadell.

Terminis

Les matrícules d'import superior a 500 € es podran pagar en terminis, el nombre dels quals dependrà de cada curs i de l'import total:

  • El primer termini el podreu fer efectiu en el moment de formalitzar la matrícula o en un període de cinc dies hàbils posteriors.
  • El segon termini o següents, s'establiran en funció de l'import total, tipus i durada del curs. Les dates i preus els podeu consultar a l'aplicació quan es seleccioni la modalitat i forma de pagament.

Préstecs i bonificacions

Per treballadors en actiu, el curs pot ser bonificable per la seva empresa, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE); consulta'ns si el teu curs és bonificable per la FUNDAE. 

A més, podeu adreçar-vos a les oficines bancàries del campus universitari per consultar les diferents opcions de préstec que us poden oferir.

En quins casos es pot retornar l'import de matrícula?

Sempre que la baixa del curs se sol·liciti una setmana abans de l'inici d'aquest, o en cas que es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Malaltia greu justificada
  • Situació de discapacitat sobrevinguda
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant
  • Obtenció de plaça, en uns estudis no oferts a la UIB, en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació
  • Denegació del visat
  • Una altra causa anàlogament excepcional

L’anul·lació de matrícula suposa, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques.

L’òrgan competent estudiarà si és procedent, o no, la devolució de l’import de la matrícula. No obstant això, la Universitat retindrà, en concepte de despeses administratives, la quantitat que fixi la disposició normativa, que estableix un 25 per cent de l’import total de la matrícula anul·lada, a més de l’import corresponent a la part del curs ja executada.