Preus i finançament

Modalitats de pagament

Des de la Fundació Universitat-Empresa volem oferir facilitats de pagament i bonificacions per a les persones que es matriculen a qualsevol dels cursos, màsters o postgraus d'UIBTalent.  

Hi ha dues modalitats de pagament de les matrícules:

 • Targeta de crèdit en línia: es podrà pagar en el moment de formalitzar la matrícula des de la mateixa aplicació.
 • Ingrés bancari. En el moment de formalitzar la matrícula, podreu imprimir un document bancari amb codi de barres per anar a fer l'ingrés en alguna de les entitats que es relacionen a continuació: CaixabankBanca March i Banco Santander.

Terminis

Les matrícules d'import superior a 500 € es podran pagar en terminis, el nombre dels quals dependrà de cada curs i de l'import total:

 • El primer termini el podreu fer efectiu en el moment de formalitzar la matrícula o en un període de cinc dies hàbils posteriors.
 • El segon termini o següents, s'establiran en funció de l'import total, tipus i durada del curs. Les dates i preus els podeu consultar a l'aplicació quan es seleccioni la modalitat i forma de pagament.

Préstecs i bonificacions

Per treballadors en actiu, el curs pot ser bonificable per la seva empresa, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE); consulta'ns si el teu curs és bonificable per la FUNDAE. 

A més, podeu adreçar-vos a les oficines bancàries del campus universitari per consultar les diferents opcions de préstec que us poden oferir.

En quins casos es pot retornar l'import de matrícula?

Sempre que la baixa del curs es demani una setmana abans que comenci o en cas que s'esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

 • Malaltia greu de l'estudiant o d'un familiar fins a segon grau per consanguinitat o afinitat.
 • Situació de discapacitat reconeguda pel Servei d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears o organisme homòleg.
 • Deteriorament significatiu de la situació econòmica de la unitat familiar.
 • Obtenció de plaça a una altra universitat amb posterioritat a la data de matrícula.
 • Denegació del visat.
 • Contractació o canvi rellevant en les condicions laborals.
 • Ser víctima de violència de gènere.
 • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

L’anul·lació de la matrícula implica, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques.

L’òrgan competent estudiarà si és procedent o no la devolució de l’import de la matrícula. No obstant això, la Universitat retindrà, en concepte de despeses administratives, la quantitat que fixi la disposició normativa, que estableix un 25 per cent de l’import total de la matrícula anul·lada, a més de l’import corresponent a la part del curs ja executada.