Unitats d'Innovació

Què són?

Les Unitats d'Innovació són entitats interdisciplinàries orientades a la innovació i la transferència dels resultats de la investigació, formades per membres de la comunitat universitària que es dediquen a desenvolupar projectes en comú i relacionats amb els objectius de la unitat d'innovació.

Aquestes entitats es crearan per decisió del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb la sol·licitud prèvia de les persones que en formaran part.

Les Unitats d’Innovació es poden crear a l’empara de l'Acord Normatiu 13916, del dia 26 de març de 2021, pel qual s’aprova la normativa sobre unitats d’innovació de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 515, de 23 d’abril de 2021).

Per a la sol·licitud de creació o registre d’una Unitat d’Innovació, cal que utilitzeu el formulari de sol·licitud de creació o registre, que s’ha de trametre a l’Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI). 

 

Per a les gestions necessàries per a la creació o registre d'Unitats d'Innovació, us podeu posar en contacte amb l'OTRI:

Antoni  Morro  Prats

Antoni Morro Prats

Tècnic OTRI