Orientació i inserció professional (DOIP) El 77 per cent dels universitaris s'insereixen en el mercat laboral al cap de tres anys d'haver obtingut la titulació L'estudi mostra que, com més elevat és el nivell d’estudis, més ho és, també, el grau d’inserció laboral

insercio

La taxa dels titulats de grau de la Universitat de les Illes Balears se situa en el 77 per cent al cap de tres anys d'haver acabat els estudis. El primer any, la taxa se situa ja al 65 per cent i augmenta a mesura que també passa el temps. La taxa d'inserció augmenta en el cas de l’alumnat de postgrau.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'Anàlisi de la inserció laboral dels titulats universitaris a la Universitat de les Illes Balears, publicació presentada ahir pel Rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Llorenç Huguet, i el conseller de Treball, Iago Negueruela, amb l'objectiu de donar informació de les persones titulades a la UIB i la seva incorporació al mercat de treball.

Aquest informe recull les dades dels titulats a partir del curs 2011-12 i fins al 2016-17, amb especial interès en les d’aquest darrer curs, que és l’últim del qual es disposa informació concloent. El seguiment de la inserció en el mercat laboral es fa mitjançant registres administratius i s’analitzen quatre períodes de temps: l’any de finalització dels estudis i els tres següents. Per conèixer la inserció laboral dels titulats universitaris s’han creuat dades dels quatre anys de seguiment de les persones matriculades i de les titulades a la UIB amb diferents fitxers d’informació laboral: afiliacions a la Seguretat Social, SOIB, padró, etc.

Graduats

  • La taxa dels titulats de grau de la Universitat de les Illes Balears se situa en el 77 per cent quan fa tres anys que han acabat els estudis. La taxa del primer any després d’haver titulat ja és del 65 per cent i augmenta amb el temps. La taxa d’inserció de l’any 2013-14 va ser del 61 per cent just un any després d’haver conclòs els estudis, i augmenta fins al 77 per cent dos anys més tard. A mesura que avancen els cursos, la taxa s’incrementa. En concret, la taxa d’inserció s’apuja al voltant de 8 punts percentuals per cada any extra que passa, i s’observa que cada promoció obté un nivell d’inserció al voltant de dos punts percentuals superiors al de la promoció prèvia, fet atribuïble a la millora del context macroeconòmic.
  • El percentatge de graduats afiliats per compte propi és més aviat baix. A més, els darrers anys s’observa una disminució del pes de treballadors autònoms, probablement perquè la bona situació del mercat de treball afavoreix la contractació per compte d’altri i desincentiva els joves a decantar-se per l’autoocupació. Per sexe, el nombre de dones autònomes és gairebé la meitat del dels homes.
  • El perfil de la inserció de les persones titulades de grau mostra, en el cas de les dones, una taxa igual o lleugerament superior a la masculina. I, per edat, en general, així com augmenta l’edat de la persona, també creix la taxa d’inserció.
  • La taxa d’inserció un any després de la titulació i per branca de coneixement, tot i que experimenta lleugeres variacions segons el curs analitzat, mostra uns valors que superen el 60 per cent en les ciències de la salut, les ciències socials i jurídiques, i en enginyeria i arquitectura. En canvi, arts i humanitats i ciències mostren taxes inferiors al 50 per cent.
  • Al voltant de la meitat dels graduats que estan donats d’alta a la Seguretat Social tenen, l’any següent d’haver acabat els estudis, un contracte indefinit. Quant a la jornada de treball, quasi dos de cada tres titulats de grau fan jornada completa i la majoria dels qui fan jornada parcial són dones.
  • Les branques de coneixement que tenen més pes de persones graduades en grups de cotització adequats a la seva formació (grups 1 i 2) són: ciències de la salut, arts i humanitats, i enginyeria i arquitectura.

Alumnat de postgrau

  • La taxa d’inserció laboral dels titulats de màster, quan fa un any de la finalització de la titulació, oscil·la entre el 64 per cent el curs acadèmic 2012-13 i el 74 per cent el 2015-16, és a dir, en gran mesura a causa dels efectes de la recuperació econòmica, la taxa augmenta deu punts percentuals entre els dos períodes de temps. Les persones titulades de màster i de doctorat presenten una taxa d’inserció al tercer any d’haver obtingut el títol que s’acosta al 80 per cent.
  • La major part del col·lectiu dels titulats de màster i de doctorat estan afiliats a la TGSS per compte d’altri. El nombre d’estudiants de màster que fan una feina a jornada parcial durant l’any en què acaben els estudis és molt elevat i disminueix a mesura que passen els anys.
  • Amb el pas dels anys, els titulats de màster que cotitzen en els grups 1 i 2 de la Seguretat Social augmenta, la qual cosa palesa que exerceixen treballs que pressuposen tenir més formació. En el cas dels titulats de doctorat, els afiliats als grups 1 i 2 representen, el curs 2013-14, el 91,7 per cent del total d’afiliats.
  • Una de cada quatre persones amb titulació de postgrau ja està d’alta a la TGSS el mes de juny de l’any que obté el títol i, al setembre del mateix any, ja estan en aquesta situació gairebé la meitat. A mesura que passen els anys, la xifra dels postgraduats que s’incorporen al mercat de treball augmenta.

Aquesta publicació és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través de l’Observatori del Treball, la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

Data de publicació: 18/04/2019