Orientació i inserció professional (DOIP) Convocatòria de contractes postdoctorals de la CAIB Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals de la CAIB)

Es convoquen nou ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. La durada dels ajuts serà de dos anys.

Aquesta convocatòria inclou tres programes i, per a cadascun, es preveu una dotació destinada a cadascun dels contractes que es formalitzin en el marc d'aquesta convocatòria:

  • Programa Margalida Comas per a joves investigadors: dotació de 33.000 € per any 
  • Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors: dotació de 38.000 € per any. 
  • Programa Felip Bauçà per a investigadors en empreses: dotació de 38.000 € per any. 

Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser: 

  • Centres públics de R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 14/2011, els centres de R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l’Administració general de l’Estat o que en depenen i els centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.
  • Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre: universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrades en R+D. S’hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals corresponen majoritàriament a les administracions públiques.
  • Empreses privades de R+D: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D.

Termini de la convocatòria: 26 de maig de 2017

Data de publicació: 11/05/2017