Exàmens DELE

 

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació d'aquestes dues proves:

  • La prova DELE acredita el nivell de coneixement de l'idioma espanyol. Per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola el nivell a acreditar és l'A2 o superior.
  • La prova CCSE valora el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural.

Diploma d'espanyol (DELE)

 

  • El nostre centre ofereix 5 convocatòries l'any 2023.
  • S'ha d'inscriure en línia al web DELE Cervantes, on haurà de triar el centre, seu d'examen i nivell.
  • Els exàmens es duran a terme en les següents dates:

 

Data examen UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
Nivells Nivells  Nivells
17 de febrer A2 A2 A2
13 de maig A1, A2, B1, B2, C1, C2    
7 de juliol A2, B1, B2, C1    
13 d'octubre A2, B1, B2 A2 A2
18 de novembre A1, A2, B1, B2, C1, C2