Preus i inscripcions del servei d'Idiomes

Podeu consultar els preus a la web de cada curs o examen.

Inscripcions als cursos i exàmens d'idiomes

 
Les inscripcions als cursos i exàmens lliures es fan en línia des d'aquesta pàgina web accedint a cada un.

Hi ha dues modalitats de pagament de les matrícules:

 • Targeta de crèdit en línia. Es podrà pagar en el moment de formalitzar la matrícula des de la mateixa aplicació.
 • Ingrés bancari. En el moment de formalitzar la matrícula, podreu imprimir un document bancari amb codi de barres per anar a fer l'ingrés a alguna de les entitats següents: Caixabank, Banca March i Banco Santander.

Terminis

 

Les matrícules que tinguin un import superior a 425 euros es podran pagar en terminis, el nombre dels quals dependrà de cada curs i de l'import total:

 • Podreu fer efectiu el primer termini en formalitzar la matrícula o en un període de cinc dies hàbils posteriors.
 • El segon termini o següents s'establiran en funció de l'import total, tipus i durada del curs. Podreu consultar les dates i els preus a l'aplicació quan trieu la modalitat i forma de pagament.

En quins casos es pot tornar l'import de la matrícula?

 
Sempre que la baixa del curs es demani una setmana abans que comenci o en cas que s'esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

 • Malaltia greu de l'estudiant o d'un familiar fins a segon grau per consanguinitat o afinitat.
 • Situació de discapacitat reconeguda pel Servei d'Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears o organisme homòleg.
 • Deteriorament significatiu de la situació econòmica de la unitat familiar.
 • Obtenció de plaça a una altra universitat amb posterioritat a la data de matrícula.
 • Denegació del visat.
 • Contractació o canvi rellevant en les condicions laborals.
 • Ser víctima de violència de gènere.
 • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

L’anul·lació de la matrícula implica, en tots els casos, l’anul·lació de les condicions acadèmiques.

L’òrgan competent estudiarà si és procedent o no la devolució de l’import de la matrícula. No obstant això, la Universitat retindrà, en concepte de despeses administratives, la quantitat que fixi la disposició normativa, que estableix un 25 per cent de l’import total de la matrícula anul·lada, a més de l’import corresponent a la part del curs ja executada.