Què és una Spin-off?

Spin-off universitària: idees bàsiques

La spin-off universitària és aquella empresa de nova creació, la iniciativa de la qual parteix del personal universitari per transferir al mercat aquell coneixement, tecnologia o resultat de recerca generat en l'àmbit universitari, d'alt valor afegit i amb potencial econòmic.

En el cas concret de la UIB, la spin-off ha de complir les característiques següents:

 • Que tingui l'origen en l'activitat d'investigació de la Universitat.
 • Que compti en la seva promoció i creació amb el personal investigador de la UIB, amb possible col·laboració de tercers.
 • Que la iniciativa empresarial estigui basada en l'explotació de la investigació generada a la Universitat.
 • Que la UIB participi en el seu capital social directament o indirectament i obtingui contraprestacions per l’activitat de promoció.
 • Que sigui aprovada pels òrgans competents de la Universitat.

Avantatges de les spin-off de la UIB

 • Possibilitat d'aixecament d'incompatibilitats i excedències del PDI.
 • Adquisició de llicències d'explotació de tecnologies desenvolupades en la UIB en condicions avantatjoses.
 • Possibilitat d'ús d'instal·lacions i equips de la UIB en els primers anys.
 • Suport en els tràmits de constitució de l'empresa.
 • Suport i assessorament en presentació de propostes de projectes de R+D+I.
 • Assessorament en la protecció dels drets de propietat industrial i sol·licitud de patents.