Màster de Formació Permanent en Reproducció Assistida i Genètica Clínica. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català, castellà i anglès.

Avaluació

Per poder ser avaluat cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores dels mòduls teòrics (mòduls de l'1 al 5) i al 90% de les dels mòduls pràctics.

L'avaluació dels coneixements adquirits es fa per mòduls. Per obtenir el títol d'Especialista Universitari o del Màster, en el seu cas, s'hauran d'aprovar tots els mòduls inclosos en el títol.

En cada mòdul s’especificarà quines activitats d’avaluació s’inclouen i quin percentatge suposen a la nota global del mòdul. S’ha d’obtenir la nota d’apte (qualificació 5/10) per tenir aprovat el mòdul. 

La nota global del títol es calcularà ponderant la nota de cada mòdul segons el seu número de crèdits.

Lloc de realització

  • Campus de la UIB per les classes teòriques.
  • Laboratoris de les àrees de Genètica de la UIB i de les àrees de Genètica i Reproducció Assistida de l'Hospital Universitari de Son Espases, per les classes pràctiques.

Nombre d'alumnes

  • Mímim: 6
  • Màxim: 8
Curs, Estudi propi, Presencial