Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS) - Preinscripció

Continguts

Mòdul I: Política i Democràcia (10 ECTS)

1.1. Introducció a les idees polítiques (8 h)

   1.1.1.    Aparició de la democràcia i els seus crítics.

   1.1.2.    Orígens del pensament polític modern: contracte social, sobirania i drets. 

   1.1.3.    Corrents polítics contemporanis. 

   1.1.4.    Corrents polítics actuals: populismes, noves dretes i noves esquerres. 

1.2. Concepcions de la democràcia (8 h)

   1.2.1.    Perspectives elitista i econòmica de la democràcia 

   1.2.2.    Hegemonia, esfera pública i democràcia.

   1.2.3.    Eleccions i representació política. 

   1.2.4.    Democràcia i crisi política espanyola.

1.3. Ciutadania, inclusió i exclusió (8 h)

   1.3.1.    Elements de la ciutadania: drets, participació i pertinença. 

   1.3.2.    Ciutadania, diferència i desigualtat.

   1.3.3.    Feminisme, democràcia i ciutadania.

   1.3.4.    Taula rodona: ciutadania i igualtat.

1.4. Estat de benestar, crisi econòmica i construcció europea (8 h)

   1.4.1.    Democràcia, capitalisme global i crisi econòmica. 

   1.4.2.    Crisi de l'estat de benestar: reptes actuals.

   1.4.3.    Europa: identitat i fronteres.

   1.4.4.    Taula rodona: la idea i el projecte d'Europa.

 

Mòdul II: Polítiques Públiques en el Nou Escenari de la Unió Europea (10 ECTS)

2.1. La construcció europea: principis, valors i impacte de la UE (4 h).

2.2. El sistema institucional de la UE i la presa de decisions (4 h). 

2.3. Competències i dret de la UE. Fonts de dret de la UE. L'aplicació del DUE als estats membres (8 h).

   2.3.1. Competències.

   2.3.2. Fonts del DUE i aplicació en els estats membres.

2.4. Polítiques de la UE (4 h).

2.5. Compromís amb el món: l’acció exterior de la UE (4 h).

2.6. Polítiques de la UE (4 h).

2.7. Ciutadania, democràcia i drets humans (4 h).

 

Mòdul III: Organització i Actuació del Sector Públic. El Nou Paper de la Ciutadania (10 ECTS)

3.1. Models innovadors d'administració i gestió pública (3 h).

3.2. Organització i competències de les administracions públiques (12h).

   3.2.1.    Panorama general de l'organització administrativa: les diferents administracions públiques i les seves competències. 

   3.2.2.    El sistema autonòmic. 

   3.2.3.    L’Administració local. El paper dels ens locals en la prestació de serveis. 

   3.2.4.    El cas singular dels consells insulars. 

   3.2.5.    Els mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques. 

   3.2.6.    Taula rodona. El model d’organització territorial: és necessària una reforma del disseny actual? 

3.3. Entendre i modernitzar el funcionament de les administracions públiques (10h)

   3.3.1.    La formació i el control de les decisions públiques. 

   3.3.2.    La reducció de la burocràcia i la simplificació administrativa.

   3.3.3.    Noves tecnologies aplicades a l’Administració: el govern electrònic. 

   3.3.4.    Qualitat normativa i millora de la regulació. 

   3.3.5.    Taula rodona. Bon govern i ètica pública: causes, efectes i mecanismes per combatre la corrupció.

3.4. L’activitat administrativa i el nou paper de la societat civil (10h)

   3.4.1.    Participació ciutadana i govern obert. 

   3.4.2.    Innovació i participació: el cas del ‹‹Partido X-Partido del Futuro››. 

   3.4.3.    Transparència administrativa i accés a la informació pública.

   3.4.4.    Cas pràctic d’implementació d’una unitat de transparència: problemes i oportunitats.

   3.4.5.    Taula rodona. Democràcia participativa i administració pública: situació actual i reptes de futur.

  

Mòdul IV: Responsabilitat i Sostenibilitat en la Gestió Pública (10 ECTS)

4.1. Presència del sector públic a l'economia (4 h).

4.2. Hisenda pública. Finançament autonòmic i local  (4 h).

4.3. Contractació pública responsable (4 h).

4.4. Gestió (i eficiència) pressupostària (6 h).

4.5. Pressupostos participatius i perspectiva de gènere (4h).

4.6. Comptabilitat pública (4 h).

4.7. Mecanismes de control: auditoria, tribunal de comptes, sindicatura (4 h).

  

Mòdul V: Innovació en la Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques (10 ECTS)

5.1. Dimensió social i regulatòria de la transformació digital a les AP (3 h).

5.2. Noves formes de planificació estratègica a les AP (6h).

   5.2.1.   Eines creatives per al desenvolupament estratègic.

   5.2.2.   Noves eines d’anàlisi per a la presa de decisions. Big data.

5.3. Gestió eficient dels serveis i avaluació de les polítiques públiques (12h)

   5.3.1.   Eines de qualitat i millora en els serveis públics: estat de la situació. 

   5.3.2.   Planificació, gestió i avaluació de projectes públics. 

   5.3.3.   La gestió del coneixement a les administracions públiques. 

   5.3.4.   Avaluació de polítiques públiques.

5.4. Innovació en la gestió pública per a l’apoderament ciutadà (12h)

   5.4.1.   Innovació a l’administració pública. Tendències i eines. 

   5.4.2.   Gestió Pública 2.0. Noves formes i canals de relació amb la ciutadania. 

   5.4.3.   Comunicació Pública.

   5.4.4.   Taula rodona: «La transformació digital a les administracions públiques: exigències, reptes i oportunitats».

  

Mòdul VI: Valors, Direcció, Lideratge i Gestió de Persones (10 ECTS)

6.1. Les persones com a motor per a l'honestedat, l'eficàcia i l’eficiència d’un sector públic al servei de la ciutadania (5 h).

6.2. Gestió de persones i equips de treball (18 h).

   6.2.1.   Gestionar talent i motivar persones.

   6.2.2.   Treball col·laboratiu i treball en xarxa. 

   6.2.3.   Comunicació interpersonal: intel·ligència emocional i competències. 

   6.2.4.   Tècniques de negociació i mediació.

6.3. Planificació de recursos humans (12 h)

   6.3.1.   Els sistemes de provisió i selecció del personal. Altres tipus de selecció de personal (Lourdes Aguiló Bennàssar, 4 h).

   6.3.2.   Polítiques de gènere. Noves formes d’anàlisi de les relacions de llocs de treball en l’administració pública.

   6.3.3.   La cultura de l’avaluació del treball: avaluació per competències i avaluació per objectius.

  

Dins cada mòdul hi ha conferències i taules rodones a les quals es permetrà l’accés a les persones interessades.

Conveni, Curs, Educació, Eivissa, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent