2024-2025 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

 

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent és un títol amb validesa a tot el territori nacional que habilita per impartir docència en titulacions de Formació Professional a aquelles persones que no poden accedir en els estudis de Màster Universitari de Professorat.

Es tracta d'un curs de 60 ECTS que s'impartirà a distancia a excepció de les pràctiques se realitzaran de forma presencial a centres de les Illes Balears

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, exigida per aquelles persones que, amb una titulació equivalent de grau superior a efectes de docència als ensenyaments de formació professional, volen exercir dita docència però no disposen de la titulació necessària per a accedir als estudis de Màster Universitari de Formació de Professorat.

D'acord amb l'ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents".

Més informació en la documentació adjunta.

Adreçat a

A aquelles persones amb una titulació de grau superior que estiguin en possessió d'alguna titulació de Tècnic Superior de la família professional o famílies professionals per a les titulacions de les quals tingui atribució docent alguna de les especialitats del cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de la Formació Professional (Disposició addicional única. Reial Decret 276/2007 de 23 de febrer de 2007).

Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 /2007.

Període de preinscripció i matrícula:

1. Preinscripció: 30 de maig - 24 de juny de 2024. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia i incorporar a la mateixa plataforma el DNI, títol del grau superior i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació de la llista provisional d'alumnat admès: 1 de juliol (a partir de les 11h)

3. Període d'al·legacions: 1- 5 de juliol (tancament formulari 15h)

4. Publicació de la relació definitiva de persones admeses: 12 de juliol

5. Formalització de matrícula: 15 - 22 de juliol

En el cas de  què durant el període de matriculació les persones admeses no presentin la documentació i/o no facin el pagament corresponent quedaran excloses per la realització del curs i es donarà plaça a les persones de la llista d'espera

Documentació

Llistat definitiu alumnat admès

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial