2024-2025 Màster de Formació Permanent en Competències Emocionals. Títol propi de la UIB (60 ECTS). 2024/25

Aquesta formació té com a objectiu fonamental facilitar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques dels resultats actuals de la recerca científica en competències emocionals.

A més d'aportar continguts, estratègies, metodologies i tècniques relatius a les habilitats emocionals, aquesta formació contempla el món de les emocions i la racionalitat des d'una perspectiva àmplia i interdisciplinària, que complementa la part pràctica relativa a les destreses emocionals amb el desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i comprensió de les característiques i necessitats pròpies dels distints sectors de la societat i la diversitat de casos en relació amb aquest tema.

En aquest sentit, la formació articula distintes aportacions dels estudis de pedagogia aplicada, filosofia, psicologia de l'educació, neurociències, psicologia, sociologia, educació social i treball social. A més, pretén facilitar també que les persones interessades a transmetre continguts d'educació emocional, a més de disposar dels coneixements i les tècniques adients, puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses emocionals a fi de servir també amb el propi exemple com a model de referència.

Per aquest motiu, 30 crèdits ECTS del Màster estan dedicats a fomentar la congruència i l'harmonia entre pensament, sentiment i conducta en les relacions intra i interpersonals, i els altres 30 ECTS es dediquen a les aplicacions professionals.

Adreçat a

A diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l'educació social i la mediació.

A la comunitat educativa en general i als distints sectors de la societat sensibles a la necessitat d'adquirir competències, coneixements i habilitats emocionals, i als professionals del món de l’empresa interessats a potenciar les seves capacitats i la qualitat de les relacions i dels recursos humans.

També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per conèixer els continguts i les tècniques del curs, especialment mares i pares que vulguin desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu amb els fills.

Estructura

Aquest màster està format pels quatre cursos d'Expert Universitari que detallem tot seguit, es poden cursar cadascun d'ells aïlladament o fer-los tots per tal d'obtenir el títol de màster.

S'imparteix en dos anys acadèmics, podeu consultar més informació i formalitzar la matrícula al web de cada curs:

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Per obtenir el títol del màster, cal que vos matriculeu a cadascun dels cursos d'Expert Universitari (no es formalitza la matrícula directament del màster).

Curs, Estudi propi, Presencial