2023-2024 Acreditacions de Professorat i Sexennis

El curs està dirigit preferentment al personal docent i investigador de la UIB i té com a objectius conèixer la normativa bàsica relativa als principals processos d'acreditació i avaluació de l'activitat investigadora (acreditacions i sexennis), així com l'ús de les principals eines de valoració bibliomètrica. 

Ens centrarem especialment en els nous criteris d'avaluació del professorat universitari, tant per a acreditacions com per a sexennis. Impulsats pels principis i recomanacions d'avaluació científica (DORA i CoARA), el nou marc legislatiu (LOSU, RD 678/2023 i Llei de la ciència) i els nous criteris de l'ANECA. 

Aprendrem a justificar els mèrits a través de la bibliometria narrativa i a presentar el currículum d'una manera que ressalti no només les mètriques quantitatives tradicionals, sinó també les narratives qualitatives. Finalment, veurem alguns exemples pràctics per a cada un dels diferents contextos d'avaluació científica.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats

  • Ús d'eines de valoració bibliomètrica.
  • Interpretació d'indicadors bibliomètrics.
  • Elaboració de currículums narratius.
  • Preparació per a processos d'avaluació científica (acreditacions i sexennis).
Curs, Presencial
Matrícula oberta