2023-2024 Expert Universitari en Valoració del Grau de la Discapacitat i de la Dependència. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Aquest curs pretén millorar el coneixement dels professionals que ja duen a terme aquestes valoracions. D'altra banda, té la finalitat de capacitar nous professionals per dur a terme una valoració de discapacitat i/o dependència.

La formació que se presenta té com a objectiu oferir una formació específica en la valoració del grau de discapacitat i de dependència, integrant les perspectives social i sanitària, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la població, del sistema sanitari, social i sociosanitari, així com dels professionals que requereixen competències específiques per prestar una atenció de qualitat a persones en situacions de discapacitat i de dependència.

Adreçat a

Orientat a professionals dels camps sanitari i social interessats a adquirir coneixements teòrics i pràctics que els capacitin per donar resposta a les necessitats de valoració de les persones amb discapacitat i dependència.

Criteris d'admissió

En el cas que hi hagi més demanda que places, en primer lloc, tindran preferència els funcionaris de carrera o el personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ocupin llocs en els equips de valoració de la discapacitat o la dependència amb titulació universitària. En segon lloc persones amb titulació universitària en els àmbits social o sanitari.

Llistat alumnat admès Curs, Educació, Entorn familiar, Estudi propi, Presencial, UIBTalent