Càtedra de la Insularitat

Banner-Insularitat-ESP

La Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears volen fomentar el desenvolupament d'iniciatives que promoguin la innovació, la formació i la recerca en temàtiques relacionades amb la insularitat. Aquesta Càtedra de la Insularitat neix per la necessitat de generar, recopilar i analitzar informació relacionada amb les característiques particulars de la insularitat a les Illes Balears, amb I'objectiu d'informar i orientar de forma transversal les polítiques públiques, promoure'n el desenvolupament sostenible i millorar la qualitat de vida dels habitants. A I‘hora, que siguin les Illes Balears l'avançada per altres illes europees.

Els objectius de la Càtedra de la insularitat són: Generar informació i coneixement transversal sobre la insularitat a les llles Balears a través de la investigació, l'anàlisi i la difusió de dades i resultats; Fomentar la cooperació i col·laboració entre entitats governamentals, acadèmiques, del sector privat i organitzacions no governamentals per abordar els desafiaments i les oportunitats relacionats amb la insularitat; Promoure la presa de decisions informada en el disseny i l’aplicació de polítiques públiques que tinguin en compte les característiques i necessitats específiques de les llles Balears; Contribuir al desenvolupament sostenible í equilibrat de les Illes Balears i altres illes europees; Facilitar l'accés i la divulgació de la informació sobre la insularitat a la societat en general, per tal d’augmentar la consciència sobre les implicacions i els desafiaments de ser illes.

Ref.: Jacobus Russus, Messina, 1535. Fotografia. In: Cartografía mallorquina, EUROCARTO VIII (1990). Servicio Geográfico del Ejército. DL:M.11.409-1990, 96 pàgines.

 

Codirectors de la Càtedra i contacte

Dra. Joana Maria Seguí Pons
Catedràtica de Geografia Humana
Departament de Geografia
Universitat de les Illes Balears
Professor Titular de Geografia Física
Departament de Geografia
Director del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció
Universitat de les Illes Balears
Correu electrònic: maurici.ruiz@uib.es

ENTITATS PARTICIPANTS