Sol·licitud de títols i certificats

Quins certificats puc obtenir?

  • Certificat de matrícula: Apareix el nom i DNI de l'alumne, el nom del curs, el nombre de crèdits ECTS i l'any d’impartició al que està matriculat.
  • Certificat assistència: Apareix el nom i DNI de l’alumne, percentatge de assistència al curs amb equivalència d’hores, nom del curs, el nombre de crèdits ECTS i l’any d’impartició.
  • Certificat acadèmic: Apareix el nom i DNI de l’alumne, nom del curs, el nombre de crèdits ECTS, l’any d’impartició i relació de les assignatures amb nombre de crèdits ECTS, hores presencials i qualificació. Només es pot sol·licitar per aquells cursos que tenen assignatures qualificables.
  • Certificat aprofitament: Apareix el nom i DNI de l’alumne, nom del curs superat, data de superació del curs, el nombre de crèdits ECTS i l’any d’impartició.
  • Certificat continguts: Nom del curs, el nombre de crèdits ECTS, l’any d’impartició i relació de tots els continguts tractats al curs. Aquest certificat no inclou el nom de l’alumne, ja que es genèric del curs.
  • Certificat i expedició de títol: En aquest cas, es comencen els tràmits d’expedició de títol i s’envia un resguard de sol·licitud per correu electrònic amb un codi de verificació electrònic i amb validesa fins la recollida del títol.

Quan puc demanar certificats?

Pots demanar els certificats sempre que s’hagi lliurat tota la documentació requerida (còpia del DNI o Passaport en vigor i còpia acarada del títol acadèmic requerit).

Per a certificats  acadèmics únicament es certificaran les qualificacions registrades en el moment de la sol·licitud.

Els certificats d’aprofitament només es podran sol·licitar si les actes del curs estan tancades.

Com puc demanar els certificats?

A través de la teva aplicació de matrícula o entrant amb les teves credencials a través del botó ‘Accés a l’alumnat’ d’aquesta pàgina.

On s’han de recollir els certificats?

Els certificats s’envien a través de correu electrònic amb codi de verificació electrònic.

Qui pot demanar el títol i quan?

Pots demanar el títol un cop s'hagin tancat les actes del curs i rebis un correu electrònic en el qual es comunicarà si l’has superat satisfactòriament i com procedir a la sol·licitud pertinent.

Com puc demanar el títol?

El pots demanar a través de l'enllaç que rebràs quan et notifiquin que les actes estan tancades. Disposaràs de quinze dies per demanar-lo i fer el pagament corresponent. El tràmit d'expedició pot tenir una durada aproximada de dos mesos.

Passats aquests quinze dies, també el pots demanar des del mateix enllaç, però aquest procediment serà individualitzat i el termini d’expedició pot ser superior.

On s’ha de recollir el títol?

Tan aviat com s'hagi fet la sol·licitud i realitzat el pagament, rebràs un correu electrònic amb el resguard de sol·licitud. Aquest document es equivalent al títol mentre aquest no s’hagi expedit.

Els títols s’expedeixen des del Servei d’Alumnes de la UIB. Quan els tinguin disponibles, t’enviaran un correu electrònic per a notificar-t’ho i indicar-te el procediment a seguir per a recollir-lo en cas que no resideixis a les Illes.

En algunes ocasions es programa un acte de cloenda i lliurament de títols i les autoritats que presideixin l’acte el lliuraran personalment. En aquests casos, et convocarem a l’acte abans de la finalització del curs.

Preu

Una vegada matriculats a un curs i entregada la documentació necessària, en qualsevol moment podeu descarregar certificats gratuïts sense signatura des de l’aplicació de matrícula.

L'import de matrícula no inclou els costos de certificats ni l'expedició de títols. Anualment, la Universitat fixa l'import a aplicar; l'alumnat estarà sotmès al preu públic establert per l'any natural en què formalitzi la sol·licitud.

Els preus aprovats al pressupost de la Universitat de les Illes Balears són:

  • Certificats de continguts: 35 euros.
  • Altres tipus de certificats (matrícula, assistència, acadèmic, aprofitament): 17,91 euros
  • Expedició del títol de màster: 189,21 euros
  • Certificat i expedició de títols de cursos d'Actualització Universitària, d'Expert Universitari, d'Especialista Universitari, Diploma Universitari o Diploma: 87,68 euros.