Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes

Estructura i contingut

  • Sessió 1. Presentació de les aportacions més rellevants de les aplicacions actuals dels estudis sobre les habilitats emocionals per a la millora de les relacions intra i interpersonals. Inici a la identificació de les emocions bàsiques i la seva importància dins les actituds i les dinàmiques de comunicació.
  • Sessió 2. Escolta activa i efectiva. L'empatia autèntica i l'actitud de col·laboració en l’elaboració de consensos. Exercicis de consciencia corporal i respiració.
  • Sessió 3. Importància de les dinàmiques de pensament. Dels pensaments limitants o destructius als pensaments constructius. Exercicis d’identificació i reconstrucció.
  • Sessió 4. Aspectes que dificulten l’assertivitat; aspectes que faciliten l’assertivitat. L’articulació de fermesa, claredat i respecte. Exercicis de consciència corporal i centrament.
  • Sessió 5. El «diàleg intrapersonal» integrador. Facilitació de la congruència entre pensaments, sentiments, actituds i accions. Importància de la comunicació no verbal. Exercicis de consciència corporal i relaxació.
  • Sessió 6. Exploració del nivell de congruència entre emoció, interpretació i context. Dinàmiques d’aprenentatge i integració. Exercicis de consciència corporal i visualització.
  • Sessió 7. Reconeixement dels tipus d’actituds bàsiques davant les dificultats i els conflictes. Gestió de les actituds negatives; coneixement i pràctica de l’actitud de col·laboració assertiva.
  • Sessió 8. Assessorament i orientació. La filosofia com a recurs formatiu. Autoconeixement i autodomini. Les escoles hel·lenístiques; models d’actitud filosòfica, facilitadors de la integració harmònica de l’adversitat. L’exercici de l’actitud conscient. Aplicacions actuals.
  • Sessió 9. Aprofundiment en les pràctiques de col·laboració a les situacions d’oposició i de resolució pacífica de conflictes. Què hem de fer quan l’altra part no vol ser assertiva? Consciència sensorial, emocions i pensaments.
  • Sessió 10. La pràctica dels exercicis a les situacions quotidianes, espais de treball, aula i llar. Conclusions. El propi exemple com a model de referència.
Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta