Assessorament jurídic sobre la determinació de la competència judicial internacional i llei aplicable

Estudi i elaboració d'informes per a la determinació de la competència dels òrgans jurisdiccionals internacionals per conèixer un determinat assumpte i la llei que li és aplicable. 

La competència judicial internacional la compon un conjunt de normes que determinen quin tribunal de quin país pot conèixer un determinat litigi que tingui un element d'estrangeria rellevant (que els fets succeeixin fora d'Espanya, que en els fets intervinguin persones de diferents Estats, etc.). En primer lloc s'estableix, doncs, a quin país correspon el coneixement d'un assumpte i, en segon lloc, d'entre tots els òrgans jurisdiccionals d'aquest país, qui té competència per enjudiciar-ho. Aquesta determinació es duu a terme mitjançant els criteris processals de competència funcional, objectiva i territorial de cada ordenament jurídic.

Però això no és tot, sinó que, una vegada sabem a quin òrgan correspon el coneixement d'un assumpte, hem de determinar quina llei és aplicable al mateix. El Dret internacional privat és un conjunt de normes que poden aplicar-se a aquelles relacions que disposin d'elements subjectius o objectius que es trobin subjectes a normes de diferents Estats. Donada la diversitat legislativa i a l'existència de relacions entre ciutadans de diferents països, els conflictes entre ells són cada vegada més habituals. Per resoldre'ls, el jutge no pot limitar-se a aplicar la llei del seu territori, sinó que ha d'assenyalar quina llei és aplicable a l'acció que s'exercita.

En definitiva, dirigir una acció a un òrgan jurisdiccional que no tingui competència per conèixer l'assumpte o aplicar a aquest una normativa que no és aplicable, pot causa greus perjudicis per qui l'exercita i al perjudicat per la resolució judicial. Però aquest treball de determinació no sempre és fàcil, a causa de l'àmplia normativa europea. Un grup de recerca de l'àrea de Dret, especialitzat en Dret internacional, ofereix un servei d'assessorament i elaboració d'estudis i informes sobre aquesta matèria, gràcies als seus amplis coneixements sobre normativa processal interna i Reglaments Europeus.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats