Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals i en convenis col·lectius

Un grup de recerca de la Universitat amb una àmplia experiència i coneixements en matèria laboral, ofereix assessorament en prevenció de riscos laborals i en negociació i aplicació de convenis col·lectius, estatutaris i extraestatutaris.

Els convenis col·lectius i altres pactes de naturalesa col·lectiva han de realitzar-se amb un criteri legal i econòmic adequat. El coneixement exhaustiu de les estratègies de negociació és un aspecte molt necessari per aconseguir futures relacions laborals positives i per a un augment de la seva productivitat.

D'altra banda, en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, tots els operadors del treball han de tenir-se en compte. Les disposicions que desenvolupen aquesta Llei disposa de multitud de conceptes jurídics, que són objecte d'interpretació per Jutjats i Tribunals en els diferents assumptes que li són assignats.

Per tot això, la Universitat ofereix els seus consells així com la presència en les taules de negociació fins a aconseguir un acord satisfactori per a les parts i l'autorització administrativa, en el cas dels convenis col·lectius; i un assessorament quant a l'elaboració i compliment dels plans de prevenció de riscos laborals.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats