Assessorament jurídic en mediació de conflictes

Servei dirigit a la mediació, que facilita l'adopció d'acords entre parts que tenen un conflicte.

Conflicte

La mediació és un mètode per resoldre conflictes que facilita la comunicació i el procés de negociació entre les parts perquè aquestes arribin a un acord satisfactori per a ambdues. Les parts designen o accepten al mediador, si bé és cert que, al no tractar-se d'un procediment judicial o arbitral, les parts tenen el control del procediment. És un procediment molt ràpid, amb costos baixos i l'acord dels quals entre les parts és executiu si s'eleva a escriptura pública.

La Universitat ofereix la seva experiència en procediments de mediació en diferents àmbits d'aplicació: mediació familiar, mediació immobiliària, laboral, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats