Assessorament en dret de la personalitat

Assessorament i elaboració d'informes jurídiques sobre assumptes relacionats amb el Dret de la personalitat.

Els Drets de la personalitat, segons els articles 15 i 18 de la Constitució Espanyola, són aquells drets inviolables inherents a la persona i que tota norma ha de respectar, que són intransmissibles, irrenunciables, imprescriptibles i inembargables. Es poden dividir en tres grups:

  • Vida i integritat física
  • Llibertats: religiosa i de culte, personal, de fixació de residència i circulació, de càtedra, etc.
  • Integritat moral i esfera reservada de la persona i dret al nom

La lesió d'aquests drets dóna lloc al dret moral i a l'obligació de reparar el dany causat.

Un grup de recerca de la UIB del Departament de Dret ofereix el seu assessorament així com l'elaboració de resolucions jurídiques en matèria de Dret de la personalitat.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats