Assessorament en dret de família i dret de successions

Assessorament sobre qüestions relacionades amb els drets de família: nul·litat matrimonial; separació; testament; herència; divorci; pensions compensatòries; pensió d'aliments; dret de visites, guarda i custòdia; adopcions; acolliments; menors, etc. 

El Dret de família és la part del dret civil que té per objecte regular les relacions jurídiques familiars: relacions conjugals, relacions patern-filials (tant en l'aspecte patrimonial com a personal), tutela, protecció de menors i incapacitats, etc.

D'altra banda, el Dret de successions es defineix com els drets que regulen les transmissions dels béns d'una persona morta a una altra en vida. Existeixen dos tipus de successió: la reconeguda segons la voluntat del difunt (testamentaria) o la que es reconeix en la llei per l'absència de testament (ab intestato). 

Gràcies a la seva experiència i coneixements, la Universitat ofereix el seu assessorament sobre assumptes relacionats amb aquestes matèries.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats