Assessorament en dret patrimonial i dret immobiliari

La Universitat ofereix els seus serveis quant a l'assessorament sobre temes relacionats amb aquesta matèria, especialment, sobre arrendaments urbans, propietat horitzontal (conflictes en matèria de lloguers, comunitats de propietaris, etc).

Els Drets patrimonials són aquells drets que són susceptibles de tenir valor econòmic, i poden ser reals, personals i intel·lectuals. Els Drets immobiliaris són aquells drets que recauen sobre béns immobles.

La Universitat ofereix el seu assessorament en totes aquelles qüestions relacionades amb els Drets patrimonials i immobiliaris, especialment en conflictes relacionats amb l'adquisició, tinença, gaudi o transmissió d'actius immobiliaris, amb la comunitat de propietats, procediments de desnonament, reclamació de deutes, compravenda i arrendaments d'immobles, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats