Determinació de valors reals de transmitància tèrmica en tancaments d'edificis

Servei dirigit a l'estudi de la transmitància tèrmica dels tancaments dels edificis amb la finalitat de quantificar la capacitat d'aïllament dels materials.

La transmitància tèrmica "U" mesura el flux de calor a través del material tenint en compte el gruix i conductivitat de cada capa, la unitat de temps i la diferència de temperatura entre l'exterior i l'interior a través dels tancaments. La Universitat compta amb amplis coneixements i experiència en aquest sector i, gràcies a les seves metodologies, es poden determinar in situ els valors reals de la transmitància "U" dels materials dels tancaments.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats