2006 Protocol de resolució de col·lisions per a xarxes de comunicacions d'accés aleatori

Nou protocol de comunicació per a xarxes d'accés aleatori amb aplicació tant a escenaris locals com a escenaris més amplis. 

Nou protocol de comunicació per a xarxes d'accés aleatori, amb aplicació a escenaris locals i més amplis. Analitzant directament el senyal produït durant una col·lisió, pot determinar la font node per a cada paquet col·lidit, informar tots els nodes actius a les xarxes i organitzar de forma eficaç el procés de retransmissió, oferint l'ús eficient de l'amplada de banda, una demora d'accés ràpida i una fàcil implementació

Descripció

El protocol que s'ha concebut abasta les capes físiques i d'enllaç del model OSI ("Open Systems Interconnection"), ja que la detecció de col·lisions i l'organització de les retransmissions es realitza després d'analitzar directament el senyal resultant de la col·lisió de diversos paquets. El principi bàsic és que cada estació deixa la seva "petjada" en cada paquet enviat, en forma d'una seqüència específica de bits de tall de la transmissió. Aquesta petjada identifica unívocament cada estació. En cas de col·lisió, el dispositiu analitzador de la mateixa és capaç de determinar les estacions implicades a partir del senyal de superposició, podent transferir aquesta informació a totes les estacions actives de la xarxa. Per tant, totes les estacions obtenen la màxima informació sobre l'esdeveniment de col·lisió, fet que permet una organització ràpida, eficient i equànime de les retransmissions sobre la base d'un algorisme de planificació preestablert. Tot això permet aconseguir una eficiència de canal elevada, ja que els paquets solament han de retransmetre'ls com a màxim una vegada (amb garantia 100% de no experimentar nova col·lisió), i al mateix temps un retard mitjà d'accés reduït, ja que no és necessari la utilització d'algorismes de retransmissió aleatòria i persistent que inherentment alenteixen la comunicació amb el destinatari.

Principals avantatges

  • Realitzable en entorns d'alta velocitat
  • Elevada eficiència en el consum d'amplada de banda
  • Retard mitjà d'accés reduït i gairebé independent del tràfic global de la xarxa
  • Implementació senzilla, especialment en el cas de les estacions client

Aspectes innovadors

  • L'aprofitament del senyal col·lidit per extreure informació de la col·lisió
  • La capacitat de determinar l'origen de tots els paquets col·lidits, en contrast als protocols existents que només detecten el fet mateix de la col·lisió o com a màxim poden discriminar un dels senyals devent descartar totes les restants (fenòmens de captura)

Cooperació desitjada

Aquesta oferta tecnològica pot ser interessant per a empreses de l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, especialment les implicades en el desenvolupament de protocols de comunicació tant entre dispositius situats en posicions remotes com en zones de petita cobertura. Per tant, l'interès se centra en la cerca d'una empresa que estigui disposada a:

  • Participar com a soci en un projecte conjunt encaminat al desenvolupament d'un prototip
  • L'explotació comercial de la patent

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats