2015 Concentrador basat en xarxes CAN per a la realització d'assajos d'alta fiabilitat en sistemes de control distribuits

Topologies en estrella per aconseguir una alta capacitat de monitoratge, contenció i injecció d'errades, diagnòstic d'avaries i tolerància de sistemes empotrats distribuits basats en CAN (Controller Area Network).

El protocol de comunicació CAN (Controller Area Network) és un protocol àmpliament utilitzat en la majoria de vehicles i, addicionalment, el seu ús està molt estès en altres àmbits: xarxes per a l'automatització industrial, robots, electrodomèstics, etc. Aquest tipus de protocol i, per tant, aquest tipus de xarxa proporciona robustesa i bon funcionament en temps real a molt baix cost.

No obstant això, aquestes xarxes de comunicacions CAN presenten diversos problemes que són causats pel fet que utilitza una topologia de tipus bus; és a dir, una única línia física de comunicació a la qual tots i cadascun dels nodes estan connectats.

Descripció

El procediment desenvolupat permet la implementació de dispositius o xarxes CAN amb les següents capacitats: destriar la contribució que cada node transmet i/o reb amb una alta resolució temporal (bit a bit); injectar de forma independent i amb alta resolució temporal errades en el senyal que cada node tramet i/o reb; diagnosticar errades en la contribució de cada node o tolerar errades en el canal de comunicacions o en les interfícies dels nodes amb el canal.

Aquestes característiques són essencials en sistemes empotrats de control distribuits crítics basats en CAN que requereixen d'una alta garantia de funcionament.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats