Estudis de dinàmiques poblacionals i de demografia evolutiva per a la gestió i la conservació d’espècies

Anàlisi de la distribució, l'abundància i la supervivència de poblacions animals i vegetals mitjançant dades moleculars i sèries temporals llargues.

La dinàmica poblacional estudia la composició d'una població de la mateixa espècie (nombre d'individus, edat, sexe, etc.) i les seves variacions al llarg del temps. L’estudi de paràmetres demogràfics com la supervivència, l’èxit reproductor, la distribució o la dispersió (emigració-immigració) ens permeten conèixer i identificar el futur d’una determinada espècie així com detectar aquells punts on és convenient actuar per assegurar el manteniment de la població.  

Dins d’aquesta línia de recerca, també s’estudien les xarxes d’interacció planta-animal en diferents tipus d’ecosistemes i els canvis espaciotemporals que hi tenen lloc. Un exemple és l’estudi de les xarxes de pol·linització i de dispersió de llavors en diferents arxipèlags, concretament a les illes Balears, Canàries o Galápagos.

Aquest servei inclou:

  • Avaluació de l'estructura i la dinàmica de poblacions d'animals i plantes amenaçats o en perill d’extinció
  • Identificació dels mecanismes que determinen l’estructura de les xarxes en diferents comunitats (estudi dels caràcters morfològics i anatòmics de plantes i animals, funcionalitat de la xarxa, paper de les espècies que la formen i conseqüències de la possible extinció d’una d’aquestes espècies)
  • Avaluació de l’impacte de diferents tipus de pertorbacions en els ecosistemes (pèrdua de l’hàbitat, introducció d’espècies exòtiques, etc.).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats