Disseny i elaboració de plans de vigilància ambiental

Aquest servei inclou el disseny i la realització del mostreig, la conservació de les mostres, el protocol d'anàlisi, la determinació dels paràmetres i la interpretació dels resultats.

Desenvolupament i aplicació de programes de vigilància ambiental, especialment en instal·lacions de gestió i tractament de residus, per tal de minimitzar l'impacte ambiental que poden tenir en l'entorn.

L'execució d'un pla de vigilància ambiental inclou el disseny de mètodes adequats de mostreig, l'obtenció de les mostres i la conservació d'aquestes, a més de l'anàlisi i la determinació dels paràmetres que es volen controlar. Juntament amb l'informe dels resultats, es pot sol·licitar que se'n faci la interpretació i es proposin les mesures correctives oportunes, si escau. 

Finalment, també es duen a terme els estudis d'avaluació d'impacte ambiental necessaris previs al disseny de plans de vigilància.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

La UIB, mitjançant un acord de col·laboració amb l'empresa TIRME, és l'encarregada del disseny i l'execució del pla de vigilància de la incineradora de residus sòlids urbans. TIRME disposa d'un extens programa que especifica els aspectes ambientals objecte d'estudi (aigües, emissions a l'atmosfera, sòls, qualitat de l'aire i subproductes com escòries, cendres i compost), els paràmetres a controlar així com la freqüència i el tipus d'anàlisi.

tirme

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats