Estudis d’envelliment cerebral en models animals d’experimentació

Realització d'estudis comportamentals i neuroquímics per a la detecció del deteriorament cognitiu en animals d'experimentació, i anàlisi de l’efecte d’estratègies encaminades a reduir-lo, com són l’enriquiment ambiental, l’exercici físic i l’administració d’antioxidants, entre d’altres.

L'augment de l'esperança de vida en tot el món ha generat la necessitat de comprendre més bé els canvis que ocorren al cervell durant l’envelliment, així com trobar estratègies encaminades a prevenir-ne, retardar-ne i atenuar-ne les conseqüències.

L’envelliment és un procés biològic que provoca la disminució d’una sèrie de capacitats com la memòria, la visió, la coordinació motora i altres funcions neurològiques. Aquest deteriorament cognitiu i motor té lloc com a conseqüència d’un declivi en els sistemes neurotransmissors, i per canvis en els nivells de proteïnes relacionades amb l’envelliment i la inflamació.

 Aquest servei inclou:

  • Avaluació de les capacitats cognitives en models animals de rata i ratolí. Realització de diverses proves comportamentals i conductuals com l’anàlisi de la memòria de treball (o memòria a curt termini), la memòria visuoespacial, l’aprenentatge, així com l’anàlisi de la coordinació motora i del nivell d’estrès.
  • Anàlisi dels nivells de neurotransmissors com la dopamina, la noradrenalina i la serotonina en mostres de cervell i altres mostres biològiques. També es realitzen estudis dels seus precursors (la dihidroxifenilalanina i el 5-hidroxitriptòfan) i d'alguns dels seus metabòlits de degradació com l'àcid 3,4-dihidroxifenilacètic, l’àcid homovaníl·lic (HVA) i l’àcid 5-hidroxiindoleacètic (5-HIAA).
  • Anàlisi de l’activitat in vivo d’enzims limitadors en la síntesi de neurotransmissors en models animals. Es determina la taxa de síntesis dels transmissors esmentats anteriorment i s’analitza l’activitat dels enzims limitadors com són l’enzim tirosina hidroxilasa (TH) en el cas de la dopamina i la noradrenalina i la triptòfan hidroxilasa (TPH) en el cas de la serotonina.
  • Anàlisi de l’expressió de proteïnes en mostres cerebrals i altres mostres biològiques, tant humanes com animals. Especialment proteïnes relacionades amb l'envelliment cerebral i la neuroinflamació (p. ex. SIRT1, BDNF, NF-κB, etc.).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats