Estudis d'eficàcia i toxicitat de fàrmacs

Realització d'estudis in vitro i in vivo per determinar la toxicitat i l'eficàcia de fàrmacs, cosmètics i/o productes nutricèutics.

Aquests estudis estan dissenyats amb l'objectiu d'avaluar la seguretat farmacològica i determinar els usos terapèutics de nous medicaments o productes químics.

La UIB disposa de l'equip cientificotècnic necessari per a les proves següents:

  • Test d'Irwin, dosi màxima tolerada (DMT), dosi letal mínima (DLM), dosi letal 50 (DL50), finestra terapèutica, etc.
  • Xenoempelt: implantació de cèl·lules tumorals humanes en models animals d'experimentació per determinar la grandària de tumors i verificar l'eficàcia de fàrmacs antitumorals.
  • Cultius cel·lulars d'Alzheimer humà i model de ratolí amb Alzheimer humà
  • Models animals per al tractament de malalties cardiovasculars (rates SHR).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats