Assessorament en la planificació i implementació de polítiques d’igualtat

Servei d'acompanyament en l'elaboració i aplicació de plans d’igualtat i altres mesures d’equitat de gènere

Un pla d'igualtat és un conjunt de mesures que han estat adoptades després d'haver fet un diagnòstic de situació i que estan encaminades a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en el funcionament i la gestió diària de les organitzacions. Aquest instrument aporta múltiples beneficis a les empreses i entitats, i estan relacionats amb més bon coneixement de l’organització, optimització dels recursos humans i amb una millora de la productivitat i la competitivitat empresarial. Té per objectiu:

  • Eliminar els desequilibris en l'accés i participació de dones i homes en l'organització
  • Assegurar que els processos de gestió de recursos humans (selecció, classificació professional, promoció i formació, retribucions) respecten el principi d'igualtat de tracte i oportunitats.
  • Afavorir, en termes d'igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar.
  • Prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

La Universitat compta amb un grup de recerca que se centra a informar i assessorar en la implementació de polítiques d’igualtat. Entre aquestes mesures destaca l’acompanyament a les organitzacions en el disseny i aplicació de plans d’igualtat.

Aquest servei està adreçat a totes aquelles empreses públiques i privades, organitzacions, agents econòmics i socials o administracions públiques interessades a incorporar els seus propis plans d’igualtat o altres mesures de promoció de la igualtat.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats