2009 Nou dispositiu per a l'extracció d'analits de mostres per a l'anàlisi química

Dispositiu eficient d'extracció que simplifica la preparació de mostres per a la posterior anàlisi química. 

Microextracción

Desenvolupament d'un dispositiu eficient d'extracció que simplifica la preparació de mostres per a la seva posterior anàlisi química. El dispositiu permet extreure els compostos a analitzar des de la mostra directament dins d'un vial compatible amb els instruments d'anàlisis, sense necessitat de manipulació addicional, minimitzant les imprecisions de procediment i permetent, a més, una gran flexibilitat en el volum de la mostra a tractar. Aquesta invenció facilitarà la realització d'anàlisis químiques basades en processos d'extracció líquid-líquid, incloent determinacions de caràcter rutinari i de recerca.

Descripció

El present sistema d'extracció es basa en la separació i preconcentració dels anàlits mitjançant un procés d'extracció líquid-líquid assistit per membrana, la qual s'ha incorporat al tap del mateix vial que conté la fase aceptora. La manipulació necessària per efectuar l'extracció és mínima, ja que els anàlits s'extreuen des de la mostra directament dins d'un vial compatible amb l'auto-analizador de l'instrument d'anàlisi.

Amb aquest nou disseny, el mateix vial utilitzat per a la realització de les mesures instrumentals és el mateix dispositiu que s'utilitza per a la preparació de les mostres prèvia a la seva anàlisi química. El dispositiu per a la preparació de la mostra consisteix en un micro vial que conté la fase aceptora, amb el seu corresponent tap que ja incorpora la membrana òptima per a cada problema analític concret. L'extracció es duu a terme per simple contacte la membrana del tap amb les mostres (aquoses).

Aquest mètode d'extracció pot dur-se a terme mitjançant diferents configuracions. En tots els casos, després de l'extracció es recupera el vial, i sense més manipulació que el seu assecament es transfereix a l'auto-analizador de l'instrument de mesura. Alternativament es pot prendre una alíquota amb una xeringa i efectuar la injecció de forma manual si no es disposa d'auto-analizador.

Principals avantatges

  • No és necessària cap manipulació addicional més que col·locar el vial en l'auto-analitzador de l'instrument d'anàlisi
  • El procés de mesura analític és més precís, robust i requereix molta menys habilitat per al seu ús
  • Gran flexibilitat en el volum de mostra que es pot tractar. Així podem ajustar el mètode al volum disponible de la mostra i al nivell de concentració dels anàlits que es precisa determinar
  • Excel·lent neteja (clean-up), elevat factor d'enriquiment i baix consum de dissolvent

Aspectes innovadors

Amb aquest nou disseny dels dispositius d'anàlisis es millora la metodologia utilitzada fins al moment per dur a terme preparacions de mostres analítiques basada en processos d'extracció líquid-líquid assistits per membrana.

Mitjançant aquesta invenció es pretén solucionar la manca de dispositius comercialitzables que substitueixin als dispositius manufacturats pels mateixos usuaris i que, conseqüentment, facilitin l'acceptació i implantació de la microextracció en fase líquida en els laboratoris d'anàlisis i de recerca.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats