Singulars i Solidaris DiaPal: Videojoc per a la formació en Diabetis tipus 1

Descripció

La diabetis tipus 1 (DT1) és una malaltia autoimmune crònica que es caracteritza perquè el pàncrees perd la capacitat de generar insulina, l'hormona que regula l'elevada concentració de glucosa en sang. Per aquest motiu, les persones amb DT1 s’han d’administrar insulina diàriament i de per vida.

Sovint, el debut de la DT1 es produeix en la infància o adolescència i sembla que la incidència en el nombre de debuts va en augment durant aquests darrers anys. Segons dades de la Sociedad Española de Diabetes (SED) la DT1 suposa aproximadament 1 de cada 10 casos de diabetis a Espanya, la qual cosa es tradueix en una prevalença en la població general del 0,2 per cent, (unes 90.000 persones) a l’any 2019.

El tractament d’aquesta malaltia té com a objectiu controlar els nivells de glucosa en sang. Aquest control és complex i requereix una atenció interdisciplinària on l’educació terapèutica és un pilar fonamental. Es tracta d’un procés continuat que té com a finalitat que el pacient (els seus pares o tutors, en cas de menors d’edat) pugui autogestionar el control de la malaltia, prevenir descompensacions agudes i reduir el risc de complicacions cròniques. Ja des del moment del debut, s’inicia una etapa de formació en la que els pacients han de participar activament per poder adquirir els coneixements necessaris per una bona gestió de la diabetis.

Per tal de contribuir en l’educació diabetòlogica, la nostra proposta consisteix en desenvolupar un videojoc educatiu com a un mitjà perquè els usuaris aprenguin, d’una manera entretinguda, tot allò que és necessari en el dia a dia d’una persona amb DT1. El videojoc va dirigit a nens i adolescents amb DT1 i, eventualment, a qualsevol persona interessada en aprendre sobre aquest tema. L’objectiu final és ajudar a desenvolupar la capacitat d’autogestió del tractament per prevenir possibles complicacions, millorar els resultats clínics, l’estat de salut i la percepció de la qualitat de vida.

Objectius

Els objectius que es pretenen assolir en el desenvolupament d'aquest projecte son els següents:

  • Dissenyar i implementar una primera versió d'un videojoc per a la formació en DT1. Aquesta primera versió escenificarà un escenari d’hipoglucèmia que inclourà tres possibles estats: alerta d’hipoglucèmia, hipoglucèmia clínicament rellevant, hipoglucèmia severa.
  • Validar el videojoc amb pacients reals (nens i adolescents). Es pretén posar en videojoc en ús amb un nombre controlat de pacients para avaluar-lo.
  • Avaluar als pacients pel que fa a esdeveniments d’hipoglucèmia i el control d’aquests per analitzar si el videojoc compleix amb la seva funció educativa.
  • Proposar noves funcionalitats a implementar per a la següent versió del videojoc considerant el feedback obtingut dels jugadors, els conceptes apresos i les consideracions pel que fa a educació en diabetis aportades per una persona experta en el tema.

Activitats previstes

  1. Inici del projecte. El personal sanitari i els enginyers en informàtica considerarem tots els aspectes relacionats amb el joc i el seu context. S'elaborarà una descripció general del videojoc que s'emprarà com a base per identificar els aspectes de formació en diabetis a implementar.
  2. Modelat. Refinament dels requisits funcionals, disseny del context, disseny de la interfície gràfica i dels components funcionals.
  3. Implementació. Programació i proves dels mòduls informàtics executables que compleixin amb el disseny del videojoc.
  4. Avaluació. Utilitzar el videojoc per trobar i corregir errors abans de posar-lo a disposició dels pacients. Per complir amb els aspectes de qualitat desitjables en un videojoc d’aquestes característiques és necessari que sigui valida per personal sanitari.
  5. Validació del videojoc per part dels usuaris. Obtenció de feedback dels pacients.
  6. Avaluació clínica. Quantificar la millora en el control de la diabetis en els pacients una vegada que hagin participat en l’ús del videojoc.
Fundraising, Noves tecnologies, Singulars i Solidaris